คำกล่าวขอบวชเป็นแม่ชี

ศ า ส น พิ ธี : คำกล่าวขอบวชเป็นแม่ชี


คำขอบวชเป็นแม่ชี

อะหัง ภันเต สุจิระปะรินิพพุตัมปิ,
ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คัจฉามิ,
ธัมมัญจะ ภิกขุสังฆัญจะ,
ปัพพัชชัง มัง ภันเต,
สังโฆ ธาเรตุ อัชชะตัคเค ปาณุเปตัง,
สะระณัง คะตัง

คำแปล

ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าขอถึงซึ่งสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า แม้ที่พระองค์ทรงเสด็จดับ ขันธปรินิพพานไปแล้ว กับทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ ว่าเป็นสรณะ เป็นที่พึ่ง ที่ระลึก ขอ พระสงฆ์จงจำข้าพเจ้าไว้ว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้บวชในพระธรรมวินัย เป็นผู้ถึงพระรัตนตรัยเป็น สรณะตลอดชีวิต ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปศาสนพิธี : อุปสมบทวิธีและการรักษาอุโบสถศีล
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย
อุปสมบทพิธี : Dhamma Department Store : Dhammathai.org
หน้าแรก คลังแสงแห่งธรรม
กลับสู่ สารบัญคลังแสงแห่งธรรม

หลักธรรมนำสุขยุค2000
กรรมฐานประจำวันเกิด
บทสวดมนต์ธรรมะไทย
ศีล
ทาน
สมาธิ
วิปัสสนา
กรรม
กวีธรรมะ
อุปสมบทพิธี
ศาสนพิธีของชาวพุทธ
ธรรมะจากหลวงพ่อ


  ศ า ส น พิ ธี : คำกล่าวขอบวชเป็นแม่ชี
  หั ว ข้ อ เ รื่ อ ง ที่ ๑ : คำกล่าวขอบวชเป็นแม่ชี

    
คำกล่าวขอฟังธรรมในวันพระ

      จาตุททะสี ปัณณะระสี
      ยา จะ ปักขัสสะ ปัญญัตตา
      สัทธัมมัสสะวะนัสสิเม
      อัฏฐะมี โข อะยันทานิ
      สัมปัตตา อะภิลักขิตา
      เต ยันตัง ปะริสา ธัมมัง
      โสตุง อิธะ สะมาคะตา
      สาธุ อัยโย ภิกขุสังโฆ
      กะโรนตุ ธัมมะเทสะนัง
      อะยัญจะ ปะริสา สัพพา
      อัฏฐิกตวา สุณาตุ ตันติ.
 
      ถ้าวันพระ ๑๕ ค่ำ ว่า ปัณณะระสี
      ถ้าเป็นวันพระ ๑๔ ค่ำ ว่า จาตุททะสี


 ศาสนพิธี สำหรับภิ

 เลือกหัวข้อ ศาสนพิธี : อุปสมบทพิธี


หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
Warning: mysql_close(): 2 is not a valid MySQL-Link resource in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/footer/footer_thai.php on line 145
© ธรรมะไทย