พระอารามหลวง

พระอารามหลวง คือวัดที่พระมหากษัตริย์ หรือพระบรมวงศานุวงศ์ เช่น สมเด็จพระบรมราชินี สมเด็จพระยุพราช ทรงสร้างหรือทรงบูรณปฏิสังขรณ์ หรือมีผู้สร้างน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นวัดหลวง และวัดที่ราษฎรสร้าง หรือบูรณปฏิสังขรณ์ และขอพระราชทานให้ทรงรับไว้เป็นพระอารามหลวง เช่น วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

ชื่อวัด
 วัดเสนหา
 วัดเขาบางทราย
 วัดบางกระเบา
 วัดบึง
 วัดสำราญนิเวศ
 วัดศรีจันทร์
 วัดแจ้งแสงอรุณ
 วัดสวนดอก
 วัดพญาภู
 วัดคลองโพธิ์
 วัดนาควัชรโสภณ (วัดช้าง)
 วัดโบสถ์ (อินทร์บุรี)
 วัดหน้าพระเมรุราชิการาม
 วัดบางนาใน
 วัดชลธาราสิงเห (วัดพิทักษ์แผ่นดินไทย)
 วัดแก้วโกรวาราม
 วัดชุมพรรังสรรค์
 วัดไผ่ล้อม
 วัดทรงศิลา
 วัดกลาง (กาฬสินธุ์)
 วัดศรีสุทธาวาส (วัดเลยหลง)


  แสดงความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย