ประวัติพระสงฆ์ไทย
ครูบาชัยวงศาพัฒนา (ครูบาวงศ์)
ครูบาพรหมา พรหมจักโก : วัดพระพุทธบาทตากผ้า อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
ครูบาศรีวิชัย
เจ้าคุณนรรัตนราชมานิต
พระครูภาวนารังษี (เปลื้อง วิสฏฺโฐ) : วัดใหญ่ชัยมงคล พระนครศรีอยุธยา
พระครูวิมลคุณากร (หลวงปู่ศุข) : วัดปากคลองมะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท
พระธรรมเจดีย์ (จูม พันธุโล)
พระธรรมญาณมุณนี (ทองย้อย บัวอ่อน)
พระธรรมดิลก (จันทร์ กุสโล)
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
พระมงคลเทพมุณี (สด จนฺทสโร)
พระมหาปิ่น ปัญญาพโล
พระราชสังวราภิมณฑ์ (หลวงปู่โต๊ะ)
สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวัฑฒโน) วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร
พระอาจารย์กว่า สุมโน
พระอาจารย์กู่ ธัมมทินโน
พระอาจารย์เกิ่ง อธิมุตตโก
พระอาจารย์พรหม จิรปุญโญ
พระอาจารย์ลี ธัมมธโร
พระอาจารย์แว่น ธนปาโล
พระอาจารย์สิงห์ ขันตยาคโม
พระอาจารย์สีลา อิสสโร
พระอาจารย์เสาร์ กันตสีโล
พระอาจารย์อ่อน ญาณสิริ | วัดป่านิโครธาราม จังหวัดอุดรธานี
พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจันทโท)
พุทธทาสภิกขุ
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)
หลวงจีนคณาณัติจีนพรต (ไต้ซือเย็นบุญ)
หลวงปู่ขาว อนาลโย
หลวงปู่ชา สุภัทโท
หลวงปู่ดูลย์ อตุโล
หลวงปู่ตื้อ อลจธมฺโม
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
หลวงปู่บุดดา ถาวโร
หลวงปู่ฝั้น อาจาโร
หลวงปู่มหาบัว ญาณสัมปันโณ
หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
หลวงปู่ศรี มหาวีโร
หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย
หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
หลวงปู่หล้า เขมปัตโต
หลวงปู่หลุย จันทสาโร
หลวงปู่แหวน สุจินโณ
หลวงพ่อเกษม เขมโก
หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ
หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
พระราชพรหมยาน(หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)
พระวชิรญาณภิกษุ
หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
หลวงปู่ชอบ ฐานสโม
พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ
หลวงปู่ทองรัตน์ กันตสีโล
พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

   ความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย