ปางพระพุทธรูป


๑๖.ปางจงกรมแก้ว
0016, อ่าน  156
๑๗.ปางเรือนแก้ว
0017, อ่าน  247
๑๘.ปางห้ามมาร
0018, อ่าน  203
๑๙.ปางนาคปรก
0019, อ่าน  216
๒๐.ปางฉันผลสมอ
0020, อ่าน  144


  แสดงความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย