ปางพระพุทธรูป


๑๖.ปางจงกรมแก้ว
0016, อ่าน  151
๑๗.ปางเรือนแก้ว
0017, อ่าน  180
๑๘.ปางห้ามมาร
0018, อ่าน  167
๑๙.ปางนาคปรก
0019, อ่าน  161
๒๐.ปางฉันผลสมอ
0020, อ่าน  140


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย