พระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้า พระไตรปิฎก หัวข้อธรรม การปฏิบัติธรรม ศาสนพิธี วันสำคัญทางศาสนา ทำเนียบวัดไทย พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
หน้าแรก ปางพระพุทธรูป
พระพุทธศาสนาในไทย
ประวัติพระสงฆ์ไทย
สมเด็จพระสังฆราช
นิกายคณะสงฆ์ไทย
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระประจำวัน
พระประจำเดือน
พระประจำปี
พระพุทธรูปสำคัญ
ปางพระพุทธรูป

 

ประวัติการสร้างพระพุทธรูป

   ในระยะแรกหลังจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว พุทธศาสนิกชนก็ได้นำเอา ดิน น้ำ และใบโพธิ์จากสังเวชนียสถาน ๔ แห่ง คือ สถานที่ประสูติ (ลุมพินีวัน) ตรัสรู้ (พุทธคยา) ปฐมเทศนา (พาราณสี) และ ปรินิพพาน (กุสินารา) เก็บมาไว้เพื่อบูชาคุณพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ต่อมามีการสร้างรูปอื่นที่เป็นสัญลักษณ์เพื่อระลึกถึงพระพุทธคุณ เช่น ทำดวงตราสัญลักษณ์ประจำสถานที่ต่างๆ ขึ้น ด้วยดินเผาหรือแผ่นเงิน เช่นที่เมืองกบิลพัสดุ์สร้างตราดอกบัว หมายถึงมีสิ่งบริสุทธิ์เกิดขึ้น และตราม้า หมายถึงม้ากัณฐกะ ที่เมืองพาราณสีสร้างตราธรรมจักร มีรูปกวางหมอบอันหมายถึงการแสดงธรรมจักร และพระเจ้าอโศกมหาราชได้ทรงสร้างเสาหินอโศกไว้ในสถานที่ประสูติ เป็นต้น

    ส่วนการสร้างพระพุทธรูปมีประวัติความเป็นมาดังนี้ คือ ตามตำนานพุทธประวิติกล่าวว่า ในสมัยพุทธกาล พระเจ้าปเสนธิโกศลแห่งแคว้นโกศล ได้โปรดให้ช่างจำหลักพระรูปเหมือนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นจากไม้แก่นจันทร์ เพื่อเป็นเครื่องระลึกถึงพระพุทธองค์ที่เสด็จไปจำพรรษาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพื่อโปรดพุทธมารดา นับเป็นการสร้างพระพุทธรูปเป็นครั้งแรก แต่ตำนานพระแก่นจันทร์นี้ บางท่านกล่าวว่าเป็นเพียงตำนานที่ยังไม่สามารถหาหลักฐานมายืนยันได้อย่างชัดเจน ถ้าไม่นับพระแก่นจันทร์ก็สันนิษฐานกันว่า พระพุทธรูปนั้น เริ่มสร้างในราวพุทธศตวรรษที่ ๗ ตั้งแต่สมัยคันธารราฐ ซึ่งเป็นแคว้นที่อยทางตอนู่เหนือ ของอินเดียโบราณ (ปัจจุบันอยู่ในแถบตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถานและตะวันออกของอัฟกานอสถาน) ผู่ริเริ่มสร้างไม่ใช่ชาวอินเดียแต่เป็นพวกโยนก (กรีก) สันนิษฐานว่าเริ่มสร้างในสมัยพระเจ้าเมนันเดอร์หรือพระเจ้ามิลินท์ กษัตริย์เชื้อสายกรีกแห่งแคว้นคันธาระ หรือคันธาราฐ

   เมื่อพระเจ้าอโศกมหาราชนำพระพุทธศาสนาเข้าไปเผยแผ่ในคันธาราฐ พวกโยนกยอมรับนับถือพระพุทธศาสนา พระเจ้ามิลินท์มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามาก แสดงองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก ทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจิริญรุ่งเรือง แต่เดิมนั้นพระพุทธศาสนาไม่มีรูปเคารพแต่อย่างใด เพราะในสมัยอินเดียในสมัยนั้นมีข้อห้ามในการทำรูปเคารพ แต่เคยนับถือศาสนเทวนิยมและจำหลักรูปเคารพของเทพเจ้ากลุ่มโอลิมปัสมาก่อน เช่น รูปอพอลโลและซีอุส เมื่อเปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนา ก็เลยจำหลักศิลารูปพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นเคารพบูชาเป็นครั้งแรก


พระพุทธรูปปางต่างๆ
๑.ปางประสูติ ๒.ปางมหาภิเนษกรมณ์ ๓.ปางตัดพระเมาลี
๔.ปางอธิฐานเพศบรรพชิต ๕.ปางปัจเจกขณะ ๖.ปางบำเพ็ญทุกรกิริยา
๗.ปางทรงพระสุบิน ๘.ปางรับมธุปายาส ๙.ปางเสวยมธุปายาส
๑๐.ปางเสี่ยงบารมีลอยถาด ๑๑.ปางรับหญ้าคา ๑๒.ปางสมาธิเพชร
๑๓.ปางมารวิชัย ๑๔.ปางสมาธิหรือปางตรัสรู้ ๑๕.ปางถวายเนตร
๑๖.ปางจงกรมแก้ว ๑๗.ปางเรือนแก้ว ๑๘.ปางห้ามมาร
๑๙.ปางนาคปรก ๒๐.ปางฉันผลสมอ ๒๑.ปางประสานบาตร
๒๒.ปางรับสัตตุก้อนสัตตุผง ๒๓.ปางพระเกศธาตุ ๒๔.ปางรำพึง
๒๕.ปางปฐมเทศนา ๒๖.ปางประทานเอหิภิกขุ ๒๗.ปางภัตกิจ
๒๘.ปางห้ามสมุทร ๒๙.ปางห้ามญาติ ๓๐.ปางปลงกัมมัฏฐาน
๓๑.ปางชี้อัครสาวก ๓๒.ปางแสดงโอวาทปาฏิโมกข ๓๓.ปางประทับเรือ
๓๔.ปางห้ามพยาธิ ๓๕.ปางแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ ๓๖.ปางอุ้มบาตร
๓๗.ปางโปรดพุทธบิดา ๓๘.ปางรับผลมะม่วง ๓๙.ปางแสดงยมกปาฏิหาริย์
๔๐.ปางโปรดพุทธมารดา ๔๑.ปางเปิดโลก ๔๒.ปางเสด็จลงจากดาวดึงส์
๔๓.ปางลีลา ๔๔.ปางห้ามแก่นจันทร์ ๔๕.ปางพระอิริยาบถยืน
๔๖.ปางประดิษฐานรอยพระพุทธบาท ๔๗.ปางสรงน้ำฝน ๔๘.ปางขอฝน (นั่ง)
๔๙.ปางขอฝน (ยืน) ๕๐.ปางชี้อสุภะ ๕๑.ปางชี้มาร
๕๒.ปางปฐมบัญญัติ ๕๓.ปางขับพระวักกลิ ๕๔.ปางสนเข็ม
๕๕.ปางประทานพร (นั่ง) ๕๖.ปางประทานพร (ยืน) ๕๗.ปางประทานธรรม
๕๘.ประทานอภัย (นั่ง) ๕๙.ปางโปรดพญาช้างนาฬาคิรี ๖๐.ปางโปรดพญาชมพูบดี
๖๑.ปางปาลิไลก์ ๖๒.ปางแสดงโอฬาริกนิมิตร ๖๓.ปางโปรดอสุรินทราหู
๖๔.ปางโปรดอาฬวกยักษ์ ๖๕.ปางโปรดองคุลีมารโจร ๖๖.ปางโปรดพกาพรหรม
๖๗.ปางพิจารณาชราธรรม ๖๘.ปางปลงอายุสังขาร ๖๙.ปางนาคาวโลก
๗๐.ปางทรงรับอุทกัง ๗๑.ปางทรงพยากรณ์ ๗๒.ปางโปรดสุภัททปริพาชก
๗๓.ปางปรินิพพาน

 ปางที่ ๑-๕
ข้อมูล : จากหนังสือปางพระพุทธรูป หัวข้อธรรมในคำกลอน โดย ระพีพรรณ ใจภักดี

หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย