วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร


พระอารามหลวง ชั้นเอกพิเศษ ชนิดราชวรมหาวิหาร
สังกัดคณะสงฆ์ : มหานิกาย
วันตั้งวัด : พ.ศ. 2310
วันรับวิสุงคามสีมา : พ.ศ. 2310


วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร

กรุงเทพมหานคร


วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร เป็นวัดโบราณสร้างในสมัยอยุธยา เดิมเรียกว่าวัดสลัก ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เมื่อทรงตั้งกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี และทรงสร้างพระบรมมหาราชวังเป็นที่ประทับ และสร้างพระราชวังบวรสถานมงคลเป็นที่ประทับสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท กรมพระราชวังบวรสถานมงคล นั้น วัดสลักเป็นวัดที่อยู่กึ่งกลางระหว่างพระบรมมหาราชวังกับพระราชวังบวรสถานมงคล

สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาทโปรดให้บูรณปฏิสังขรณ์วัดสลักเมื่อ พ.ศ. 2326 พร้อมกับการก่อสร้างพระราชวังบวรสถานมงคล จากนั้นทรงเปลี่ยนชื่อวัดจากวัดสลัก เป็น วัดนิพพานาราม

เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้ใช้วัดนิพพานารามเป็นสถานที่สังคายนาพระไตรปิฎกใน พ.ศ. 2331 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามวัดใหม่ว่า “วัดพระศรีสรรเพชญ” และใน พ.ศ. 2346 พระราชทานนามใหม่ว่า วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรมหาวิหาร ตามชื่อวัดในกรุงศรีอยุธยาที่เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราช

วัดมหาธาตุเป็นสถานที่ที่ใช้เป็นที่พระราชทานเพลิงพระศพเจ้านายซึ่งดำรงพระเกียรติยศสูง ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ใช้พื้นที่ของวัดเป็นที่สร้างเมรุพระราชทานเพลิงพระศพพระบรมวงศ์ชั้นสูง

ในปลาย พ.ศ. 2432 โปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งบาลีวิทยาลัยที่วัดมหาธาตุ เรียกว่ามหาธาตุวิทยาลัย และย้ายการบอกพระปริยัติธรรมมาจากวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

ต่อมา ใน พ.ศ. 2437 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างอาคารถาวรวัตถุ เรียกว่า สังฆิกเสนาสน์ราชวิทยาลัย เพื่อใช้ในงานพระศพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร หลังจากนั้น จะทรงอุทิศถวายแก่มหาธาตุวิทยาลัย เพื่อเป็นที่เรียนพระปริยัติธรรมชั้นสูง ซึ่งจะได้พระราชทานนามว่า “มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” แต่อาคารหลังนี้มาสร้างเสร็จในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และงานพระศพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงจัดที่วัดบวรสถานสุทธาวาส

ใน พ.ศ. 2439 โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในการบูรณะวัดมหาธาตุและพระราชทานนามว่า “วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์”

   

- สิ่งสำคัญคู่วัด -
• พระศรีสรรเพชญ พระประธานในพระอุโบสถ , พระเจดีย์ทองศรีรัตนมหาธาตุบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระมณฑป •

{ พระมณฑป }
ประดิษฐานพระเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ   
{ พระเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุ }   
{ พระวิหาร }   
{ พระศรีสักยมุนี หรือ พระศรีศากยมุนี (หลวงพ่อโต) }
พระประธานในพระวิหารหลวง   
{ พระอุโบสถ }   
{ พระศรีสรรเพชญ์ พระประธานในพระอุโบสถ }   
{ มหาธาตุวิทยาลัย }
( แผนกธรรม แผนกบาลี ) สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ได้โปรดให้ย้ายที่ราชบัณฑิตบอกพระปริยัติธรรมพระภิกษุสามเณรจากในวัดพระศรีรัตนศาสดารามออกไปจัดเป็นบาลีวิทยาลัยขึ้นที่วัดมหาธาตุ เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๓๒ (ร.ศ.๑๐๘) โปรดให้สถาปนา “มหาธาตุวิทยาลัย” ขึ้น เป็นสถานศึกษาแห่งแรกที่ใช้นามวิทยาลัยในประเทศนี้ และจัดให้มีการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน   

- เจ้าอาวาส -
• พระธรรมปัญญาบดี (พีร์ สุชาโต) •


 10,541


พระอารามหลวงทั่วไทย
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย