ธรรมะไทย

 

 

พระพุทธศาสนา ได้อยู่คู่ประเทศไทยมาเป็นเวลาหลายร้อยปี อีกทั้งมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิต แนวคิด และวัฒนธรรมไทยเป็นอย่างมาก โดยมีส่วนช่วยจรรโลงให้สังคมอยู่ในความสงบสุขโดยหลักธรรม คำสอน ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 

 

บริษัท เรียลเน็ทโซลูชั่น โดย คุณล้วนชาย ว่องวานิช ประธานกลุ่มบริษัท จีรังกรุ๊ป ได้มุ่งเน้นเห็นความสำคัญของธรรมะ และพระพุทธศาสนา จึงได้จัดทำเว็บไซต์ "ธรรมะไทย" ขึ้นมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นศูนย์กลางและสื่อกลางในการเผยแผ่พระธรรมแก่ผู้สนใจทั่วไป ทั้งในประเทศไทยและชาวต่างประเทศที่สนใจในพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท (หินยาน) ซึ่งเป็นพระพุทธศาสนานิกายหลักของคนไทย เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
โดยได้จัดทำข้อมูลเป็น   ภาษาไทย   และ   ภาษาอังกฤษ  จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย