พระอารามหลวง

พระอารามหลวง คือวัดที่พระมหากษัตริย์ หรือพระบรมวงศานุวงศ์ เช่น สมเด็จพระบรมราชินี สมเด็จพระยุพราช ทรงสร้างหรือทรงบูรณปฏิสังขรณ์ หรือมีผู้สร้างน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นวัดหลวง และวัดที่ราษฎรสร้าง หรือบูรณปฏิสังขรณ์ และขอพระราชทานให้ทรงรับไว้เป็นพระอารามหลวง เช่น วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร


วัดตรีทศเทพ วรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร

วัดหนัง ราชวรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร

วัดกวิศราราม ราชวรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดราชวรวิหาร
ลพบุรี


วัดรัชฎาธิษฐาน ราชวรวิหาร (วัดเงิน)
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร

วัดบวรมงคล ราชวรวิหาร (วัดลิงขบ)
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร

วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร


วัดบรมวงศ์อิศรวราราม วรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดวรวิหาร
พระนครศรีอยุธยา

วัดป่าโมก วรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดวรวิหาร
อ่างทอง

วัดศาลาปูน วรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดวรวิหาร
พระนครศรีอยุธยา


วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดวรวิหาร
สกลนคร

วัดพระบรมธาตุ วรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดวรวิหาร
ชัยนาท

วัดไชโย วรวิหาร (วัดเกษไชโย)
พระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดวรวิหาร
อ่างทอง


วัดพนัญเชิง วรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดวรวิหาร
พระนครศรีอยุธยา

วัดอัมพวันเจติยาราม วรวิหาร (วัดอัมพวา)
พระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดวรวิหาร
สมุทรสงคราม

วัดทรงธรรม วรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดวรวิหาร
สมุทรปราการ


วัดสัตตนารถปริวัตร วรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดวรวิหาร
ราชบุรี

วัดธรรมิการาม วรวิหาร (วัดเขาช่องกระจก)
พระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดวรวิหาร
ประจวบคีรีขันธ์

วัดกลาง วรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดวรวิหาร
สมุทรปราการ


วัดปรมัยยิกาวาส วรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดวรวิหาร
นนทบุรี

วัดเฉลิมพระเกียรติ วรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดวรวิหาร
นนทบุรี

วัดอนงคาราม วรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร  แสดงความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย