พระอารามหลวง

พระอารามหลวง คือวัดที่พระมหากษัตริย์ หรือพระบรมวงศานุวงศ์ เช่น สมเด็จพระบรมราชินี สมเด็จพระยุพราช ทรงสร้างหรือทรงบูรณปฏิสังขรณ์ หรือมีผู้สร้างน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นวัดหลวง และวัดที่ราษฎรสร้าง หรือบูรณปฏิสังขรณ์ และขอพระราชทานให้ทรงรับไว้เป็นพระอารามหลวง เช่น วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร


วัดป่าเลไลยก์ วรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
สุพรรณบุรี

วัดราชนัดดาราม วรวิหาร (โลหะปราสาท)
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร

วัดพระประโทณเจดีย์ วรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
นครปฐม


วัดเทพธิดาราม วรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร

วัดพระแท่นดงรัง วรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
กาญจนบุรี

วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นชั้นตรี ชนิดชนิดวรวิหาร
เชียงใหม่


วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม วรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
ชลบุรี

วัดนางนอง วรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร

วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
นครราชสีมา


วัดปรินายก วรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร

วัดวชิราลงกรณวราราม วรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
นครราชสีมา

วัดเครือวัลย์ วรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร


วัดบางพระ วรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
ชลบุรี

วัดบุปผาราม วรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร

วัดโสธรวราราม วรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
ฉะเชิงเทรา


วัดสังเวชวิศยาราม วรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร

วัดสุทธจินดา วรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
นครราชสีมา

วัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร


วัดสุปัฏนาราม วรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
อุบลราชธานี

วัดราชผาติการาม วรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร

วัดชินวราราม วรวิหาร (วัดมะขามใต้)
พระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดวรวิหาร
ปทุมธานี  แสดงความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย