พระอารามหลวง

พระอารามหลวง คือวัดที่พระมหากษัตริย์ หรือพระบรมวงศานุวงศ์ เช่น สมเด็จพระบรมราชินี สมเด็จพระยุพราช ทรงสร้างหรือทรงบูรณปฏิสังขรณ์ หรือมีผู้สร้างน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นวัดหลวง และวัดที่ราษฎรสร้าง หรือบูรณปฏิสังขรณ์ และขอพระราชทานให้ทรงรับไว้เป็นพระอารามหลวง เช่น วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร


วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร

วัดบพิตรพิมุข วรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร

วัดคงคาราม วรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดวรวิหาร
เพชรบุรี


วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร
พระารามหลวง ชั้นโท ชนิดวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร

วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร

วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร


วัดจักรวรรดิราชาวาส วรมหาวิหาร (วัดสามปลื้ม)
พระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร

วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร

วัดชุมพลนิกายาราม ราชวรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร
พระนครศรีอยุธยา


วัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร
เชียงใหม่

วัดมหาสมณาราม ราชวรวิหาร (วัดเขาวัง)
พระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร
เพชรบุรี

วัดไพชยนต์พลเสพย์ ราชวรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร
สมุทรปราการ


วัดเขมาภิรตาราม ราชวรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร
นนทบุรี

วัดราชสิทธาราม ราชวรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร

วัดชัยพฤกษมาลา ราชวรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร


วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร

วัดปทุมคงคา ราชวรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร


วัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร

วัดราชบุรณ ราชวรวิหาร (วัดเลียบ)
พระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร

วัดโสมนัสวิหาร ราชวรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร  แสดงความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย