"เหมือนดื่มยาพิษ" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)"เหมือนดื่มยาพิษ"

" .. "ผู้ประหัตประหารเขาแม้จะได้สิ่งที่มุ่งได้" แต่ผลที่แท้จริงอันจะเกิดจากกรรม คึอการประหัตประหารที่ ได้ประกอบกระทำลงไปนั้น จะเป็นทุกข้โทษแก่ผู้กระทำอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

"กรรมนั้นให้ผลสัตย์ซื่อนัก เหมีอนผลของยาพิษร้าย" กรรมนั้นเมื่อทำแล้ว ก็เหมือนดื่มยาพิษร้ายแรงเข้าไปแล้ว จักไม่เกิดผลแก่ชีวิตและร่างกายไม่มี "ถ้าเป็นกรรมดีก็จักให้ผลดี ถ้าเป็นกรรมชั่วก็จักให้ ผลชั่ว" .. "

"แสงส่องใจ ๓ ตุลาคม ๒๕๓๖"
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๙

   

4,966

จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย