รายชื่อพระอารามหลวงทั่วประเทศ ๑


วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม พระบรมหาราชวัง พระนคร ม. เอก ราชวรมหาวิหาร
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ พระบรมหาราชวัง พระนคร ม. เอก ราชวรมหาวิหาร
วัดสุทัศนเทพวราราม วัดราชบพิธ พระนคร ม. เอก ราชวรมหาวิหาร
วัดบวรนิเวศวิหาร บวรนิเวศ พระนคร ธ. เอก ราชวรวิหาร
วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม พระบรมหาราชวัง พระนคร ธ. เอก ราชวรวิหาร
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดราชบพิธ พระนคร ธ. เอก ราชวรวิหาร
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ดุสิต ดุสิต ม. เอก ราชวรวิหาร
วัดพระศรีมหาธาตุ อนุสาวรีย์ บางเขน ธ. เอก วรมหาวิหาร
วัดอรุณราชวราราม วัดอรุณ บางกอกใหญ่ ม. เอก ราชวรมหาวิหาร
๑๐ วัดราชโอรสาราม บางค้อ จอมทอง ม. เอก ราชวรวิหาร
๑๑ วัดชนะสงคราม ชนะสงคราม พระนคร ม. โท ราชวรมหาวิหาร
๑๒ วัดมกุฏกษัตริยาราม บางขุนพรหม พระนคร ธ. โท ราชวรวิหาร
๑๓ วัดราชบุรณะ วังบูรพาภิรมย์ พระนคร ม. โท ราชวรวิหาร
๑๔ วัดราชาธิวาสวิหาร วชิรพยาบาล ดุสิต ธ. โท ราชวรวิหาร
๑๕ วัดบรมนิวาส รองเมือง ปทุมวัน ธ. โท ราชวรวิหาร
๑๖ วัดสระเกศ บ้านบาตร ป้อมปราบศัตรูพ่าย ม. โท ราชวรมหาวิหาร
๑๗ วัดโสมนัสวิหาร วัดโสมนัส ป้อมปราบศัตรูพ่าย ธ. โท ราชวรวิหาร
๑๘ วัดเทพศิรินทราวาส วัดเทพศิรินทร์ ป้อมปราบศัตรูพ่าย ธ. โท ราชวรวิหาร
๑๙ วัดบพิตรพิมุข จักรวรรดิ สัมพันธวงศ์ ม. โท วรวิหาร
๒๐ วัดปทุมคงคา สัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์ ม. โท ราชวรวิหาร
๒๑ วัดจักรวรรดิราชาวาส จักรวรรดิ สัมพันธวงศ์ ม. โท วรมหาวิหาร
๒๒ วัดไตรมิตรวิทยาราม ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์ ม. โท วรวิหาร
๒๓ วัดกัลยาณมิตร วัดกัลยาณ์ ธนบุรี ม. โท วรมหาวิหาร
๒๔ วัดประยุรวงศาวาส วัดกัลยาณ์ ธนบุรี ม. โท วรวิหาร
๒๕ วัดโมลีโลกยาราม วัดอรุณ บางกอกใหญ่ ม. โท ราชวรวิหาร
๒๖ วัดหงส์รัตนาราม วัดอรุณ บางกอกใหญ่ ม. โท ราชวรวิหาร
๒๗ วัดราชสิทธาราม วัดอรุณ บางกอกใหญ่ ม. โท ราชวรวิหาร
๒๘ วัดชัยพฤกษมาลา ตลิ่งชัน ตลิ่งชัน ม. โท ราชวรวิหาร
๒๙ วัดพิชยญาติการาม สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน ม. โท วรวิหาร
๓๐ วัดอนงคาราม สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน ม. โท วรวิหาร
๓๑ วัดระฆังโฆสิตาราม ศิริราช บางกอกน้อย ม. โท วรมหาวิหาร
๓๒ วัดสุวรรณาราม ศิริราช บางกอกน้อย ม. โท ราชวรวิหาร
๓๓ วัดอินทรวิหาร บางขุนพรหม พระนคร ม. ตรี สามัญ
๓๔ วัดสังเวชวิศยาราม วัดสามพระยา พระนคร ม. ตรี วรวิหาร
๓๕ วัดปรินายก บ้านพานถม พระนคร ม. ตรี วรวิหาร
๓๖ วัดสามพระยา วัดสามพระยา พระนคร ม. ตรี สามัญ
๓๗ วัดนรนาถสุนทริการาม วัดสามพระยา พระนคร ธ. ตรี สามัญ
๓๘ วัดเทพธิดาราม สำราญราษฎร์ พระนคร ม. ตรี วรวิหาร
๓๙ วัดราชนัดดาราม บวรนิเวศ พระนคร ม. ตรี วรวิหาร
๔๐ วัดมหรรณพาราม เสาชิงช้า พระนคร ม. ตรี วรวิหาร
๔๑ วัดบุรณศิริมาตยาราม ศาลเจ้าพ่อเสือ พระนคร ธ. ตรี สามัญ
๔๒ วัดตรีทศเทพ บ้านพานถม พระนคร ธ. ตรี วรวิหาร
๔๓ วัดเทวราชกุญชร วชิรพยาบาล ดุสิต ม. ตรี วรวิหาร
๔๔ วัดราชผาติการาม วชิรพยาบาล ดุสิต ธ. ตรี วรวิหาร
๔๕ วัดหัวลำโพง สี่พระยา บางรัก ม. ตรี สามัญ
๔๖ วัดมหาพฤฒาราม มหาพฤฒาราม บางรัก ม. ตรี วรวิหาร
๔๗ วัดปทุมวนาราม ปทุมวัน ปทุมวัน ธ. ตรี ราชวรวิหาร
๔๘ วัดบางนาใน บางนา บางนา ม. ตรี สามัญ
๔๙ วัดวชิรธรรมสาธิต บางจาก พระโขนง ม. ตรี วรวิหาร
๕๐ วัดสัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์ ธ. ตรี วรวิหาร
๕๑ วัดชัยชนะสงคราม สัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์ ม. ตรี สามัญ
๕๒ วัดราชคฤห์ บางยี่เรือ ธนบุรี ม. ตรี วรวิหาร
๕๓ วัดอินทาราม บางยี่เรือ ธนบุรี ม. ตรี วรวิหาร
๕๔ วัดจันทาราม บางยี่เรือ ธนบุรี ม. ตรี วรวิหาร
๕๕ วัดหิรัญรูจี หิรัญรูจี ธนบุรี ม. ตรี วรวิหาร
๕๖ วัดเวฬุราชิณ บางยี่เรือ ธนบุรี ม. ตรี สามัญ
๕๗ วัดบุปผาราม วัดกัลยาณ์ ธนบุรี ธ. ตรี วรวิหาร
๕๘ วัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม บางยี่เรือ ธนบุรี ม. ตรี สามัญ
๕๙ วัดสังข์กระจาย วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ ม. ตรี วรวิหาร
๖๐ วัดนาคกลาง วัดอรุณ บางกอกใหญ่ ม. ตรี วรวิหาร
๖๑ วัดเครือวัลย์ วัดอรุณ บางกอกใหญ่ ธ. ตรี วรวิหาร
๖๒ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก ห้วยขวาง ห้วยขวาง ม. ตรี สามัญ
๖๓ วัดทองธรรมชาติ คลองสาน คลองสาน ม. ตรี วรวิหาร
๖๔ คลองสาน ม. ตรี วรวิหาร
๖๕ วัดทองนพคุณ คลองสาน คลองสาน ม. ตรี สามัญ
๖๖ วัดรัชฎาธิษฐาน คลองชักพระ ตลิ่งชัน ม. ตรี ราชวรวิหาร
๖๗ วัดกาญจนสิงหาสน์ คลองชักพระ ตลิ่งชัน ม. ตรี วรวิหาร
๖๘ วัดอมรินทราราม ศิริราช บางกอกน้อย ม. ตรี วรวิหาร
๖๙ วัดพระยาทำ บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย ม. ตรี วรวิหาร
๗๐ วัดศรีสุดาราม บางขุนนนท์ บางกอกน้อย ม. ตรี วรวิหาร
๗๑ วัดชิโนรสาราม บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย ม. ตรี วรวิหาร
๗๒ วัดดุสิดาราม อรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย ม. ตรี วรวิหาร
๗๓ วัดนวลนรดิศ ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ ม. ตรี วรวิหาร
๗๔ วัดปากน้ำ ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ ม. ตรี สามัญ
๗๕ วัดนางชี ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ ม. ตรี สามัญ
๗๖ วัดคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์ ภาษีเจริญ ม. ตรี วรวิหาร
๗๗ วัดนิมมานรดี บางหว้า ภาษีเจริญ ม. ตรี สามัญ
๗๘ วัดอัปสรสวรรค์ ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ ม. ตรี วรวิหาร
๗๙ วัดบุณยประดิษฐ์์ บางไผ่ บางแค ม. ตรี สามัญ
๘๐ วัดภคินีนาถ บางยี่ขัน บางพลัด ม. ตรี วรวิหาร
๘๑ วัดบวรมงคล บางยี่ขัน บางพลัด ธ. ตรี ราชวรวิหาร
๘๒ วัดดาวดึงษาราม บางยี่ขัน บางพลัด ม. ตรี สามัญ
๘๓ วัดคฤหบดี บางยี่ขัน บางพลัด ม. ตรี สามัญ
๘๔ วัดอาวุธวิกสิตาราม บางพลัด บางพลัด ธ. ตรี สามัญ
๘๕ วัดหนัง บางค้อ จอมทอง ม. ตรี ราชวรวิหาร
๘๖ วัดนางนอง บางค้อ จอมทอง ม. ตรี วรวิหาร
๘๗ วัดหลักสี่ ตลาดบางเขน หลักสี่ ม. ตรี สามัญ
๘๘ วัดดอนเมือง สีกัน ดอนเมือง ม. ตรี -
๘๙ วัดสร้อยทอง บางซื่อ บางซื่อ ม. ตรี สามัญ
๙๐ วัดยานนาวา ยานนาวา สาทร ม. ตรี สามัญ
๙๑ วัดคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์ ภาษีเจริญ ม. - -
๙๒ วัดยาง สวนหลวง สวนหลวง ม. - -
๙๓ วัดราชสิงขร วัดพระยาไกร บางคอแหลม ม. - -
๙๔ วัดเสมียนนารี ลาดยาว จตุจักร ม. ตรี สามัญ
๙๕ วัดเทพลีลา หัวหมาก บางกะปิ ม. ตรี สามัญ

ชื่อวัด ตำบล อำเภอ นิกาย ชั้น ชนิด
วัดแก้วโกรวาราม ปากน้ำ เมืองกระบี่ ม. ตรี สามัญ

ชื่อวัด ตำบล อำเภอ นิกาย ชั้น ชนิด
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม บ้านใต้ เมืองกาญจนบุรี ม. ตรี สามัญ
วัดเทวสังฆาราม บ้านเหนือ เมืองกาญจนบุรี ม. ตรี สามัญ
วัดพระแท่นดงรัง พระแท่น ท่ามะกา ม. ตรี วรวิหาร


ชื่อวัด ตำบล อำเภอ นิกาย ชั้น ชนิด
วัดกลาง กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ม. ตรี สามัญ

ชื่อวัด ตำบล อำเภอ นิกาย ชั้น ชนิด
วัดพระบรมธาตุ นครชุม เมืองกำแพงเพชร ม. ตรี สามัญ
วัดนาควัชรโสภณ ในเมือง เมืองกำแพงเพชร ธ. ตรี สามัญ

ชื่อวัด ตำบล อำเภอ นิกาย ชั้น ชนิด
วัดธาตุ ในเมือง เมืองขอนแก่น ม. ตรี สามัญ
วัดหนองแวง ในเมือง เมืองขอนแก่น ม. ตรี สามัญ
วัดศรีจันทร์ ในเมือง เมืองขอนแก่น ธ. ตรี สามัญ

ชื่อวัด ตำบล อำเภอ นิกาย ชั้น ชนิด
วัดไผ่ล้อม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี ม. ตรี สามัญ
วัดบูรพาพิทยาราม เขาวัว ท่าใหม่ ม. ตรี สามัญ
ชื่อวัด ตำบล อำเภอ นิกาย ชั้น ชนิด
วัดโสธรวราราม วรวิหาร หน้าเมือง เมือง ม. ตรี วรวิหาร
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ หน้าเมือง เมือง ม. ตรี สามัญ

ชื่อวัด ตำบล อำเภอ
นิกาย
ชั้น
ชนิด
๑๐๔ วัดญาณสังวราราม ห้วยใหญ่ บางละมุง
ธ.
เอก
วรมหาวิหาร
๑๐๕ วัดใหญ่อินทาราม บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี
ม.
ตรี
สามัญ
๑๐๖ วัดเขาบางทราย บางทราย เมืองชลบุรี
ธ.
ตรี
สามัญ
๑๐๗ วัดบางพระ บางพระ ศรีราชา
ม.
ตรี
วรวิหาร
๑๐๘ วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม ท่าเทววงษ์ เกาะสีชัง
ม.
ตรี
วรวิหาร

** นิกาย ** [ธ. : ธรรมยุต, ม. : มหานิกาย]

+ รายชื่อและที่อยู่วัดไทย ทั่วประเทศ +

 
หน้า ๒  แสดงความคิดเห็น

วัดประจำรัชกาล
พระอารามหลวง
ทำเนียบวัดไทย
วัดไทยในต่างประเทศ
ข้อมูลวัดทางสถิติ
ข้อมูลวัดไทยในต่างแดน
ไหว้พระ ๙ วัด (ททท.)
ระเบียบปฏิบัติ การไปวัด
พระอารามหลวงชั้นเอก
พระอารามหลวงทั้งหมด
วัดกรุงเทพมหานคร
วัดภาคเหนือ
วัดภาคกลาง
วัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วัดภาคตะวันออก
วัดภาคใต้
พระอารามหลวงชั้นเอกพิเศษ
พระอารามหลวงชั้นเอก
พระอารามหลวงชั้นโท
พระอารามหลวงชั้นตรี
 
English

+ รายชื่อและที่อยู่วัดไทย ทั่วประเทศ +
ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย
TourWatThai• ๖.ปางบำเพ็ญทุกรกิริยา

• นิทานสีขาว...ลิงกับลา

• "ศีลเป็นเกราะป้องกันชีวิต" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

• อานาปานสติที่สมบูรณ์แบบ ครบ ๑๖ ขั้นตอน

• ZENSORA PLU+ HEARTLEAF PURIFYING BODY WASH 🌿 (เซนซอร่า พลูพลัส ฮาร์ทลีฟ เพียวริฟายอิ้ง บอดี้ วอช)

• บททบทวนของชาวพุทธ


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย