รายชื่อพระอารามหลวงทั่วประเทศ ๑


๑. กรุงเทพมหานคร

๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐

๒. กระบี่

๙๑

๓. กาญจนบุรี

ชื่อวัด ตำบล อำเภอ นิกาย ชั้น ชนิด
๙๒ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม บ้านใต้ เมืองกาญจนบุรี ม. ตรี สามัญ
๙๓ วัดเทวสังฆาราม บ้านเหนือ เมืองกาญจนบุรี ม. ตรี สามัญ
๙๔ วัดพระแท่นดงรัง พระแท่น ท่ามะกา ม. ตรี วรวิหาร

๔. กาฬสินธุ์

ชื่อวัด ตำบล อำเภอ นิกาย ชั้น ชนิด
๙๕ วัดกลาง กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ม. ตรี สามัญ

๕. กำแพงเพชร

ชื่อวัด ตำบล อำเภอ นิกาย ชั้น ชนิด
๙๖ วัดพระบรมธาตุ นครชุม เมืองกำแพงเพชร ม. ตรี สามัญ
๙๗ วัดนาควัชรโสภณ ในเมือง เมืองกำแพงเพชร ธ. ตรี สามัญ

๖. ขอนแก่น

ชื่อวัด ตำบล อำเภอ นิกาย ชั้น ชนิด
๙๘ วัดธาตุ ในเมือง เมืองขอนแก่น ม. ตรี สามัญ
๙๙ วัดหนองแวง ในเมือง เมืองขอนแก่น ม. ตรี สามัญ
๑๐๐ วัดศรีจันทร์ ในเมือง เมืองขอนแก่น ธ. ตรี สามัญ

๗. จันทบุรี

ชื่อวัด ตำบล อำเภอ นิกาย ชั้น ชนิด
๑๐๑ วัดไผ่ล้อม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี ม. ตรี สามัญ
๑๐๒ วัดบูรพาพิทยาราม เขาวัว ท่าใหม่ ม. ตรี สามัญ
๘. ฉะเชิงเทรา

ชื่อวัด ตำบล อำเภอ นิกาย ชั้น ชนิด
๑๐๓ วัดโสธรวราราม หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา ม. ตรี วรวิหาร

** นิกาย** [ธ. : ธรรมยุต, ม. : มหานิกาย]

+ รายชื่อและที่อยู่วัดไทย ทั่วประเทศ +

 
หน้า ๒  แสดงความคิดเห็น

วัดประจำรัชกาล
พระอารามหลวง
ทำเนียบวัดไทย
วัดไทยในต่างประเทศ
ข้อมูลวัดทางสถิติ
ข้อมูลวัดไทยในต่างแดน
ไหว้พระ ๙ วัด (ททท.)
ระเบียบปฏิบัติ การไปวัด
พระอารามหลวงชั้นเอก
พระอารามหลวงทั้งหมด
วัดกรุงเทพมหานคร
วัดภาคเหนือ
วัดภาคกลาง
วัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วัดภาคตะวันออก
วัดภาคใต้
พระอารามหลวงชั้นเอกพิเศษ
พระอารามหลวงชั้นเอก
พระอารามหลวงชั้นโท
พระอารามหลวงชั้นตรี
 
English

+ รายชื่อและที่อยู่วัดไทย ทั่วประเทศ +
ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย
TourWatThai• "ทานกับความตระหนี่" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

• วิธีให้เพื่อการครองใจ - พ.อ.ปิ่น มุทุกันต์

• ลักษณะวิธีการให้ทาน - พุทธทาสภิกขุ -

• ข้อที่ควรระวังการให้ทาน - พุทธทาสภิกขุ -

จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย