รายชื่อพระอารามหลวงทั่วประเทศ ๑


๑. กรุงเทพมหานคร

๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕

๒. กระบี่


๓. กาญจนบุรี

ชื่อวัด ตำบล อำเภอ นิกาย ชั้น ชนิด
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม บ้านใต้ เมืองกาญจนบุรี ม. ตรี สามัญ
วัดเทวสังฆาราม บ้านเหนือ เมืองกาญจนบุรี ม. ตรี สามัญ
วัดพระแท่นดงรัง พระแท่น ท่ามะกา ม. ตรี วรวิหาร

๔. กาฬสินธุ์

ชื่อวัด ตำบล อำเภอ นิกาย ชั้น ชนิด
วัดกลาง กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ม. ตรี สามัญ

๕. กำแพงเพชร

ชื่อวัด ตำบล อำเภอ นิกาย ชั้น ชนิด
วัดพระบรมธาตุ นครชุม เมืองกำแพงเพชร ม. ตรี สามัญ
วัดนาควัชรโสภณ ในเมือง เมืองกำแพงเพชร ธ. ตรี สามัญ

๖. ขอนแก่น

ชื่อวัด ตำบล อำเภอ นิกาย ชั้น ชนิด
วัดธาตุ ในเมือง เมืองขอนแก่น ม. ตรี สามัญ
วัดหนองแวง ในเมือง เมืองขอนแก่น ม. ตรี สามัญ
วัดศรีจันทร์ ในเมือง เมืองขอนแก่น ธ. ตรี สามัญ

๗. จันทบุรี

ชื่อวัด ตำบล อำเภอ นิกาย ชั้น ชนิด
วัดไผ่ล้อม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี ม. ตรี สามัญ
วัดบูรพาพิทยาราม เขาวัว ท่าใหม่ ม. ตรี สามัญ
๘. ฉะเชิงเทรา

ชื่อวัด ตำบล อำเภอ นิกาย ชั้น ชนิด
วัดโสธรวราราม วรวิหาร หน้าเมือง เมือง ม. ตรี วรวิหาร
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ หน้าเมือง เมือง ม. ตรี สามัญ

** นิกาย** [ธ. : ธรรมยุต, ม. : มหานิกาย]

+ รายชื่อและที่อยู่วัดไทย ทั่วประเทศ +

 
หน้า ๒  แสดงความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย