พระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้า พระไตรปิฎก หัวข้อธรรม การปฏิบัติธรรม ศาสนพิธี วันสำคัญทางศาสนา ทำเนียบวัดไทย พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
 
หน้าแรก ทำเนียบวัดไทย พระอารามหลวง 1/3

พระอารามหลวง

๑. กรุงเทพมหานคร

ชื่อวัด แขวง เขต นิกาย ชั้น ชนิด
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม พระบรมหาราชวัง พระนคร ม. เอก ราชวรมหาวิหาร
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ พระบรมหาราชวัง พระนคร ม. เอก ราชวรมหาวิหาร
วัดสุทัศนเทพวราราม วัดราชบพิธ พระนคร ม. เอก ราชวรมหาวิหาร
วัดบวรนิเวศวิหาร บวรนิเวศ พระนคร ธ. เอก ราชวรวิหาร
วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม พระบรมหาราชวัง พระนคร ธ. เอก ราชวรวิหาร
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดราชบพิธ พระนคร ธ. เอก ราชวรวิหาร
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ดุสิต ดุสิต ม. เอก ราชวรวิหาร
วัดพระศรีมหาธาตุ อนุสาวรีย์ บางเขน ธ. เอก วรมหาวิหาร
วัดอรุณราชวราราม วัดอรุณ บางกอกใหญ่ ม. เอก ราชวรมหาวิหาร
๑๐ วัดราชโอรสาราม บางค้อ จอมทอง ม. เอก ราชวรวิหาร
๑๑ วัดชนะสงคราม ชนะสงคราม พระนคร ม. โท ราชวรมหาวิหาร
๑๒ วัดมกุฎกษัตริยาราม บางขุนพรหม พระนคร ธ. โท ราชวรวิหาร
๑๓ วัดราชบุรณะ วังบูรพาภิรมย์ พระนคร ม. โท ราชวรวิหาร
๑๔ วัดราชาธิวาสวิหาร วชิรพยาบาล ดุสิต ธ. โท ราชวรวิหาร
๑๕ วัดบรมนิวาส รองเมือง ปทุมวัน ธ. โท ราชวรวิหาร
๑๖ วัดสระเกศ บ้านบาตร ป้อมปราบศัตรูพ่าย ม. โท ราชวรมหาวิหาร
๑๗ วัดโสมนัสวิหาร วัดโสมนัส ป้อมปราบศัตรูพ่าย ธ. โท ราชวรวิหาร
๑๘ วัดเทพศิรินทราวาส วัดเทพศิรินทร์ ป้อมปราบศัตรูพ่าย ธ. โท ราชวรวิหาร
๑๙ วัดบพิตรพิมุข จักรวรรดิ สัมพันธวงศ์ ม. โท วรวิหาร
๒๐ วัดปทุมคงคา สัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์ ม. โท ราชวรวิหาร
๒๑ วัดจักรวรรดิราชาวาส จักรวรรดิ สัมพันธวงศ์ ม. โท วรมหาวิหาร
๒๒ วัดไตรมิตรวิทยาราม ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์ ม. โท วรวิหาร
๒๓ วัดกัลยาณมิตร วัดกัลยาณ์ ธนบุรี ม. โท วรมหาวิหาร
๒๔ วัดประยุรวงศาวาส วัดกัลยาณ์ ธนบุรี ม. โท วรวิหาร
๒๕ วัดโมลีโลกยาราม วัดอรุณ บางกอกใหญ่ ม. โท ราชวรวิหาร
๒๖ วัดหงส์รัตนาราม วัดอรุณ บางกอกใหญ่ ม. โท ราชวรวิหาร
๒๗ วัดราชสิทธาราม วัดอรุณ บางกอกใหญ่ ม. โท ราชวรวิหาร
๒๘ วัดชัยพฤกษมาลา ตลิ่งชัน ตลิ่งชัน ม. โท ราชวรวิหาร
๒๙ วัดพิชยญาติการาม สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน ม. โท วรวิหาร
๓๐ วัดอนงคาราม สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน ม. โท วรวิหาร
๓๑ วัดระฆังโฆสิตาราม ศิริราช บางกอกน้อย ม. โท วรมหาวิหาร
๓๒ วัดสุวรรณาราม ศิริราช บางกอกน้อย ม. โท ราชวรวิหาร
๓๓ วัดอินทรวิหาร บางขุนพรหม พระนคร ม. ตรี สามัญ
๓๔ วัดสังเวชวิศยาราม วัดสามพระยา พระนคร ม. ตรี วรวิหาร
๓๕ วัดปรินายก บ้านพานถม พระนคร ม. ตรี วรวิหาร
๓๖ วัดสามพระยา วัดสามพระยา พระนคร ม. ตรี สามัญ
๓๗ วัดนรนาถสุนทริการาม วัดสามพระยา พระนคร ธ. ตรี สามัญ
๓๘ วัดเทพธิดาราม สำราญราษฎร์ พระนคร ม. ตรี วรวิหาร
๓๙ วัดราชนัดดาราม บวรนิเวศ พระนคร ม. ตรี วรวิหาร
๔๐ วัดมหรรณพาราม เสาชิงช้า พระนคร ม. ตรี วรวิหาร
๔๑ วัดบุรณศิริมาตยาราม ศาลเจ้าพ่อเสือ พระนคร ธ. ตรี สามัญ
๔๒ วัดตรีทศเทพ บ้านพานถม พระนคร ธ. ตรี วรวิหาร
๔๓ วัดเทวราชกุญชร วชิรพยาบาล ดุสิต ม. ตรี วรวิหาร
๔๔ วัดราชผาติการาม วชิรพยาบาล ดุสิต ธ. ตรี วรวิหาร
๔๕ วัดหัวลำโพง สี่พระยา บางรัก ม. ตรี สามัญ
๔๖ วัดมหาพฤฒาราม มหาพฤฒาราม บางรัก ม. ตรี วรวิหาร
๔๗ วัดปทุมวนาราม ปทุมวัน ปทุมวัน ธ. ตรี ราชวรวิหาร
๔๘ วัดบางนาใน บางนา บางนา ม. ตรี สามัญ
๔๙ วัดวชิรธรรมสาธิต บางจาก พระโขนง ม. ตรี วรวิหาร
๕๐ วัดสัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์ ธ. ตรี วรวิหาร
๕๑ วัดชัยชนะสงคราม สัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์ ม. ตรี สามัญ
๕๒ วัดราชคฤห์ บางยี่เรือ ธนบุรี ม. ตรี วรวิหาร
๕๓ วัดอินทาราม บางยี่เรือ ธนบุรี ม. ตรี วรวิหาร
๕๔ วัดจันทาราม บางยี่เรือ ธนบุรี ม. ตรี วรวิหาร
๕๕ วัดหิรัญรูจี หิรัญรูจี ธนบุรี ม. ตรี วรวิหาร
๕๖ วัดเวฬุราชิณ บางยี่เรือ ธนบุรี ม. ตรี สามัญ
๕๗ วัดบุปผาราม วัดกัลยาณ์ ธนบุรี ธ. ตรี วรวิหาร
๕๘ วัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม บางยี่เรือ ธนบุรี ม. ตรี สามัญ
๕๙ วัดสังข์กระจาย วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ ม. ตรี วรวิหาร
๖๐ วัดนาคกลาง วัดอรุณ บางกอกใหญ่ ม. ตรี วรวิหาร
๖๑ วัดเครือวัลย์ วัดอรุณ บางกอกใหญ่ ธ. ตรี วรวิหาร
๖๒ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก ห้วยขวาง ห้วยขวาง ม. ตรี สามัญ
๖๓ วัดทองธรรมชาติ คลองสาน คลองสาน ม. ตรี วรวิหาร
๖๔ วัดเศวตฉัตร บางลำภูล่าง คลองสาน ม. ตรี วรวิหาร
๖๕ วัดทองนพคุณ คลองสาน คลองสาน ม. ตรี สามัญ
๖๖ วัดรัชฎาธิฐาน คลองชักพระ ตลิ่งชัน ม. ตรี ราชวรวิหาร
๖๗ วัดกาญจนสิงหาสน์ คลองชักพระ ตลิ่งชัน ม. ตรี วรวิหาร
๖๘ วัดอมรินทราราม ศิริราช บางกอกน้อย ม. ตรี วรวิหาร
๖๙ วัดพระยาทำ บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย ม. ตรี วรวิหาร
๗๐ วัดศรีสุดาราม บางขุนนนท์ บางกอกน้อย ม. ตรี วรวิหาร
๗๑ วัดชิโนรสาราม บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย ม. ตรี วรวิหาร
๗๒ วัดดุสิดาราม อรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย ม. ตรี วรวิหาร
๗๓ วัดนวลนรดิศ ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ ม. ตรี วรวิหาร
๗๔ วัดปากน้ำ ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ ม. ตรี สามัญ
๗๕ วัดนางชี ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ ม. ตรี สามัญ
๗๖ วัดคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์ ภาษีเจริญ ม. ตรี วรวิหาร
๗๗ วัดนิมมานรดี บางหว้า ภาษีเจริญ ม. ตรี สามัญ
๗๘ วัดอัปสรสวรรค์ ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ ม. ตรี วรวิหาร
๗๙ วัดบุณยประดิษฐ์์ บางไผ่ บางแค ม. ตรี สามัญ
๘๐ วัดภคินีนาถ บางยี่ขัน บางพลัด ม. ตรี วรวิหาร
๘๑ วัดบวรมงคล บางยี่ขัน บางพลัด ธ. ตรี ราชวรวิหาร
๘๒ วัดดาวดึงษาราม บางยี่ขัน บางพลัด ม. ตรี สามัญ
๘๓ วัดคฤหบดี บางยี่ขัน บางพลัด ม. ตรี สามัญ
๘๔ วัดอาวุธวิกสิตาราม บางพลัด บางพลัด ธ. ตรี สามัญ
๘๕ วัดหนัง บางค้อ จอมทอง ม. ตรี ราชวรวิหาร
๘๖ วัดนางนอง บางค้อ จอมทอง ม. ตรี วรวิหาร
๘๗ วัดหลักสี่ ตลาดบางเขน หลักสี่ ม. ตรี สามัญ
๘๘ วัดดอนเมือง สีกัน ดอนเมือง ม. ตรี -
๘๙ วัดสร้อยทอง บางซื่อ บางซื่อ ม. ตรี สามัญ
๙๐ วัดยานนาวา ยานนาวา สาทร ม. ตรี สามัญ

๒. กระบี่

ชื่อวัด ตำบล อำเภอ นิกาย ชั้น ชนิด
๙๑ วัดแก้วโกรวาราม ปากน้ำ เมืองกระบี่ ม. ตรี สามัญ

๓. กาญจนบุรี

ชื่อวัด ตำบล อำเภอ นิกาย ชั้น ชนิด
๙๒ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม บ้านใต้ เมืองกาญจนบุรี ม. ตรี สามัญ
๙๓ วัดเทวสังฆาราม บ้านเหนือ เมืองกาญจนบุรี ม. ตรี สามัญ
๙๔ วัดพระแท่นดงรัง พระแท่น ท่ามะกา ม. ตรี วรวิหาร

๔. กาฬสินธุ์

ชื่อวัด ตำบล อำเภอ นิกาย ชั้น ชนิด
๙๕ วัดกลาง กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ม. ตรี สามัญ

๕. กำแพงเพชร

ชื่อวัด ตำบล อำเภอ นิกาย ชั้น ชนิด
๙๖ วัดพระบรมธาตุ นครชุม เมืองกำแพงเพชร ม. ตรี สามัญ
๙๗ วัดนาควัชรโสภณ ในเมือง เมืองกำแพงเพชร ธ. ตรี สามัญ

๖. ขอนแก่น

ชื่อวัด ตำบล อำเภอ นิกาย ชั้น ชนิด
๙๘ วัดธาตุ ในเมือง เมืองขอนแก่น ม. ตรี สามัญ
๙๙ วัดหนองแวง ในเมือง เมืองขอนแก่น ม. ตรี สามัญ
๑๐๐ วัดศรีจันทร์ ในเมือง เมืองขอนแก่น ธ. ตรี สามัญ

๗. จันทบุรี

ชื่อวัด ตำบล อำเภอ นิกาย ชั้น ชนิด
๑๐๑ วัดไผ่ล้อม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี ม. ตรี สามัญ
๑๐๒ วัดบูรพาพิทยาราม เขาวัว ท่าใหม่ ม. ตรี สามัญ

๘. ฉะเชิงเทรา

ชื่อวัด ตำบล อำเภอ นิกาย ชั้น ชนิด
๑๐๓ วัดโสธรวราราม หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา ม. ตรี วรวิหาร

** นิกาย** [ธ. : ธรรมยุต, ม. : มหานิกาย]

+ รายชื่อและที่อยู่วัดไทย ทั่วประเทศ +
  หน้า ๑ | หน้า ๒ | หน้า ๓
หน้า ๒
วัดประจำรัชกาล
พระอารามหลวง
ทำเนียบวัดไทย
วัดไทยในต่างประเทศ
ข้อมูลวัดทางสถิติ
ข้อมูลวัดไทยในต่างแดน
ไหว้พระ ๙ วัด (ททท.)
ระเบียบปฏิบัติ การไปวัด
 
พระอารามหลวงชั้นเอก
พระอารามหลวงทั้งหมด
 
วัดกรุงเทพมหานคร
วัดภาคเหนือ
วัดภาคกลาง
วัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วัดภาคตะวันออก
วัดภาคใต้


+ รายชื่อและที่อยู่วัดไทย ทั่วประเทศ +

  บอกบุญ ~ ประชาสัมพันธ์
• ขอเชิญจองเจ้าภาพหล่อพระ (50 เจ้าภาพ) หล่อพระสมเด็จประทานพร สูง 3 เมตรเพื่อประดิษฐาน บนพระเจดีย์ หล่อวันอาทิตย์ ที่ 1 กรกฎาคม 2561
• วัดสิงห์บางพลัดขอเชิญเป็นเจ้าภาพสร้างพระสีวลีลำดับองค์ที่ 30 ถวาย 89 วัด
• ขอเชิญร่วมบริจาคทุนการศึกษา
• ขอเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพสร้างฐานที่ตั้งพระประธานวิหารแพร่ธรรมจักร
• (ด่วน) รับเจ้าภาพ อุปถัมภ์ซื้อระฆัง 1ลูก ถวายใช้ในกิจวัตรสงฆ์ เนื่องจากใช้มานาน6ปีเเล้ว (รับเเค่1เจ้าภาพ) สอบถาม 09-30375441

  กระทู้ธรรมะไทย
• Starvegas game amazing
• ขอเชิญ ชายไทยใจกล้า สมัครบวชเข้าพรรษา 3 เดือน (บวชตอบเเทนคุณพ่อเเม่) ศึกษาธรรม ปฏิบัติธรรม ถือธุดงค์วัตร (บวชฟรี) สอบถาม 087-007-8607
• "วิสาขบูชา วันสันติภาพโลก" (สมเด็จพระญาณสังวร)
• ทองคำเปลว แท้100% จากร้านแสงวิจิตรทองคำเปลว ตีมือแบบโบราณ ออกรายการ ช่อง8 ช่องไทยรัฐ
• King168 แอพ คาสิโนออนไลน์

แสดงความคิดเห็น


หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย