พระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้า พระไตรปิฎก หัวข้อธรรม การปฏิบัติธรรม ศาสนพิธี วันสำคัญทางศาสนา ทำเนียบวัดไทย พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
 
หน้าแรก ทำเนียบวัดไทย พระอารามหลวง 2/3

พระอารามหลวง

๙. ชลบุรี

ชื่อวัด ตำบล อำเภอ
นิกาย
ชั้น
ชนิด
๑๐๔ วัดญาณสังวราราม ห้วยใหญ่ บางละมุง
ธ.
เอก
วรมหาวิหาร
๑๐๕ วัดใหญ่อินทาราม บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี
ม.
ตรี
สามัญ
๑๐๖ วัดเขาบางทราย บางทราย เมืองชลบุรี
ธ.
ตรี
สามัญ
๑๐๗ วัดบางพระ บางพระ ศรีราชา
ม.
ตรี
วรวิหาร
๑๐๘ วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม ท่าเทววงษ์ เกาะสีชัง
ม.
ตรี
วรวิหาร

๑๐. ชัยนาท

ชื่อวัด ตำบล อำเภอ
นิกาย
ชั้น
ชนิด
๑๐๙ วัดพระบรมธาตุ ชัยนาท เมืองชัยนาท
ม.
โท
วรวิหาร
๑๑๐ วัดธรรมามูล ธรรมามูล เมืองชัยนาท
ม.
ตรี
วรวิหาร

๑๑. ชัยภูมิ

ชื่อวัด ตำบล อำเภอ
นิกาย
ชั้น
ชนิด
๑๑๑ วัดทรงศิลา ในเมือง เมืองชัยภูมิ
ม.
ตรี
สามัญ

๑๒. ชุมพร

ชื่อวัด ตำบล อำเภอ
นิกาย
ชั้น
ชนิด
๑๑๒ วัดชุมพรรังสรรค์ นาทุ่ง เมืองชุมพร
ม.
ตรี
สามัญ
๑๑๓ วัดขันเงิน วังตะกอ หลังสวน
ม.
ตรี
สามัญ

๑๓. เชียงราย

ชื่อวัด ตำบล อำเภอ
นิกาย
ชั้น
ชนิด
๑๑๔ วัดพระแก้ว เวียง เมืองเชียงราย
ม.
ตรี
สามัญ
๑๑๕ วัดพระสิงห์ เวียง เมืองเชียงราย
ม.
ตรี
สามัญ
๑๑๖ วัดเจ็ดยอด เวียง เมืองเชียงราย
ม.
ตรี
สามัญ

๑๔. เชียงใหม่

ชื่อวัด ตำบล อำเภอ
นิกาย
ชั้น
ชนิด
๑๑๗ วัดพระสิงห์ พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่
ม.
เอก
วรมหาวิหาร
๑๑๘ วัดพระธาตุดอยสุเทพ สุเทพ เมืองเชียงใหม่
ม.
โท
ราชวรวิหาร
๑๑๙ วัดเจดีย์หลวง พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่
ธ.
ตรี
วรวิหาร
๑๒๐ วัดสวนดอก สุเทพ เมืองเชียงใหม่
ม.
ตรี
สามัญ
๑๒๑ วัดพระธาตุศรีจอมทอง บ้านหลวง จอมทอง
ม.
ตรี
วรวิหาร
๑๒๒ วัดป่าดาราภิรมย์ ริมใต้ แม่ริม
ธ.
ตรี
สามัญ
๑๒๓ วัดท่าตอน ท่าตอน แม่อาย
ม.
ตรี
สามัญ

๑๕. ตรัง

ชื่อวัด ตำบล อำเภอ
นิกาย
ชั้น
ชนิด
๑๒๔ วัดตันตยาภิรม ทับเที่ยง เมืองตรัง
ม.
ตรี
สามัญ

๑๖. ตราด

ชื่อวัด ตำบล อำเภอ
นิกาย
ชั้น
ชนิด
๑๒๕ วัดโยธานิมิต(โบสถ์) วังกระแจะ เมืองตราด
ม.
ตรี
สามัญ

๑๗. ตาก

ชื่อวัด ตำบล อำเภอ
นิกาย
ชั้น
ชนิด
๑๒๖ วัดมณีบรรพต ระแหง เมืองตาก
ม.
ตรี
วรวิหาร

๑๘. นครนายก

ชื่อวัด ตำบล อำเภอ
นิกาย
ชั้น
ชนิด
๑๒๗ วัดอุดมธานี บ้านใหญ่ เมืองนครนายก
ม.
ตรี
สามัญ

๑๙. นครปฐม

ชื่อวัด ตำบล อำเภอ
นิกาย
ชั้น
ชนิด
๑๒๘ วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
ม.
เอก
ราชวรมหาวิหาร
๑๒๙ วัดพระประโทณเจดีย์ พระประโทณ เมืองนครปฐม
ม.
ตรี
วรวิหาร
๑๓๐ วัดพระงาม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
ม.
ตรี
สามัญ
๑๓๑ วัดเสนหา พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
ธ.
ตรี
สามัญ
๑๓๒ วัดไร่ขิง ไร่ขิง สามพราน
ม.
ตรี
สามัญ

๒๐. นครพนม

ชื่อวัด ตำบล อำเภอ
นิกาย
ชั้น
ชนิด
๑๓๓ วัดพระธาตุพนม พระธาตุพนม พระธาตุพนม
ม.
เอก
วรมหาวิหาร

๒๑. นครราชสีมา

ชื่อวัด ตำบล อำเภอ
นิกาย
ชั้น
ชนิด
๑๓๔ วัดพระนารายณ์มหาราช ในเมือง เมืองนครราชสีมา
ม.
ตรี
วรวิหาร
๑๓๕ วัดบึง ในเมือง เมืองนครราชสีมา
ม.
ตรี
สามัญ
๑๓๖ วัดสะแก ในเมือง เมืองนครราชสีมา
ม.
ตรี
สามัญ
๑๓๗ วัดสุทธจินดา ในเมือง เมืองนครราชสีมา
ธ.
ตรี
วรวิหาร
๑๓๘ วัดวชิราลงกรณวราราม หนองน้ำแดง ปากช่อง
ธ.
ตรี
วรวิหาร

๒๒. นครศรีธรรมราช

ชื่อวัด ตำบล อำเภอ
นิกาย
ชั้น
ชนิด
๑๓๙ วัดพระมหาธาตุฯ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
ธ.
เอก
วรมหาวิหาร
๑๔๐ วัดแจ้ง ท่าวัง เมืองนครศรีธรรมราช
ม.
ตรี
สามัญ
๑๔๑ วัดท่าโพธิ์ ท่าวัง เมืองนครศรีธรรมราช
ธ.
ตรี
สามัญ
๑๔๒ วัดมะนาวหวาน ช้างกลาง กิ่ง อ.ช้างกลาง
ม.
ตรี
สามัญ

๒๓. นครสวรรค์

ชื่อวัด ตำบล อำเภอ
นิกาย
ชั้น
ชนิด
๑๔๓ วัดโพธาราม ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์
ม.
ตรี
สามัญ
๑๔๔ วัดวรนาถบรรพต ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์
ม.
ตรี
สามัญ
๑๔๕ วัดนครสวรรค์ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์
ม.
ตรี
สามัญ

๒๔. นนทบุรี

ชื่อวัด ตำบล อำเภอ
นิกาย
ชั้น
ชนิด
๑๔๖ วัดเขมาภิรตาราม สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี
ธ.
โท
ราชวรวิหาร
๑๔๗ วัดเฉลิมพระเกียรติ บางศรีเมือง เมืองนนทบุรี
ม.
โท
วรวิหาร
๑๔๘ วัดปรมัยยิกาวาส์ เกาะเกร็ด ปากเกร็ด
ม.
โท
วรวิหาร

๒๕. นราธิวาส

ชื่อวัด ตำบล อำเภอ
นิกาย
ชั้น
ชนิด
๑๔๙ วัดชลธาราสิงเห เจ๊ะเห ตากใบ
ม.
ตรี
สามัญ

๒๖. น่าน

ชื่อวัด ตำบล อำเภอ
นิกาย
ชั้น
ชนิด
๑๕๐ วัดพระธาตุช้างค้ำ ในเวียง เมืองน่าน
ม.
ตรี
วรวิหาร
๑๕๑ วัดพญาภู ในเวียง เมืองน่าน
ม.
ตรี
สามัญ
๑๕๒ วัดบุญยืน กลางเวียง เวียงสา
ม.
ตรี
สามัญ

๒๗. บุรีรัมย์

ชื่อวัด ตำบล อำเภอ
นิกาย
ชั้น
ชนิด
๑๕๓ วัดกลาง(กลางบุรีรัมย์) ในเมือง เมืองบุรีรัมย์
ม.
ตรี
สามัญ

๒๘. ปทุมธานี

ชื่อวัด ตำบล อำเภอ
นิกาย
ชั้น
ชนิด
๑๕๔ วัดชินวราราม บางขะแยง เมืองปทุมธานี
ม.
ตรี
วรวิหาร
๑๕๕ วัดเขียนเขต บึงยี่โถ ธัญบุรี
ม.
ตรี
สามัญ
๑๕๖ วัดจันทน์กะพ้อ บางเตย สามโคก
ธ.
ตรี
สามัญ

๒๙. ประจวบคีรีขันธ์

ชื่อวัด ตำบล อำเภอ
นิกาย
ชั้น
ชนิด
๑๕๗ วัดธรรมิการาม ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์
ธ.
โท
วรวิหาร
๑๕๘ วัดเกาะหลัก ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์
ม.
ตรี
สามัญ
๑๕๙ วัดคลองวาฬ คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ์
ม.
ตรี
สามัญ
๑๖๐ วัดเขาโบสถ์ กำเนิดนพคุณ บางสะพาน
ม.
ตรี
สามัญ

๓๐. ปราจีนบุรี

ชื่อวัด ตำบล อำเภอ
นิกาย
ชั้น
ชนิด
๑๖๑ วัดบางกระเบา บางกระเบา บ้านสร้าง
ม.
ตรี
สามัญ

๓๑. ปัตตานี

ชื่อวัด ตำบล อำเภอ
นิกาย
ชั้น
ชนิด
๑๖๒ วัดตานีนรสโมสร อาเนาะรู เมืองปัตตานี
ม.
ตรี
สามัญ
๑๖๓ วัดมุจลินทวาปีวิหาร ตุยง หนองจิก
ม.
ตรี
สามัญ

๓๒. พระนครศรีอยุธยา

ชื่อวัด ตำบล อำเภอ
นิกาย
ชั้น
ชนิด
๑๖๔ วัดเสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
ธ.
เอก
ราชวรวิหาร
๑๖๕ วัดสุวรรณดาราราม หอรัตนไตร พระนครศรีอยุธยา
ม.
เอก
ราชวรวิหาร
๑๖๖ วัดนิเวศธรรมประวัติ บ้านเลน บางปะอิน
ธ.
เอก
ราชวรวิหาร
๑๖๗ วัดพนัญเชิง คลองสวนพลู พระนครศรีอยุธยา
ม.
โท
วรวิหาร
๑๖๘ วัดศาลาปูน ท่าวาสุกรี พระนครศรีอยุธยา
ม.
โท
วรวิหาร
๑๖๙ วัดบรมวงศ์อิศรวราราม สวนพริก พระนครศรีอยุธยา
ม.
โท
วรวิหาร
๑๗๐ วัดชุมพลนิกายาราม บ้านเลน บางปะอิน
ม.
โท
ราชวรวิหาร
๑๗๑ วัดตูม วัดตูม พระนครศรีอยุธยา
ม.
ตรี
สามัญ
๑๗๒ วัดหน้าพระเมรุราชิการาม ท่าวาสุกรี พระนครศรีอยุธยา
ม.
ตรี
สามัญ
๑๗๓ วัดกษัตราธิราช บ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา
ม.
ตรี
วรวิหาร
๑๗๔ วัดพรหมนิวาส ท่าวาสุกรี พระนครศรีอยุธยา
ม.
ตรี
วรวิหาร
๑๗๕ วัดวิเวกวายุพัด คลองจิก บางปะอิน
ม.
ตรี
สามัญ
๑๗๖ วัดวรนายกรังสรรค์เจติยบรรพตาราม บางปะหัน บางปะหัน
ม.
ตรี
สามัญ

๓๓. พะเยา

ชื่อวัด ตำบล อำเภอ
นิกาย
ชั้น
ชนิด
๑๗๗ วัดศรีโคมคำ เวียง เมืองพะเยา
ม.
ตรี
สามัญ

๓๔. พังงา

ชื่อวัด ตำบล อำเภอ
นิกาย
ชั้น
ชนิด
๑๗๘ วัดประชุมโยธี ท้ายช้าง เมืองพังงา
ม.
ตรี
สามัญ

๓๕. พัทลุง

ชื่อวัด ตำบล อำเภอ
นิกาย
ชั้น
ชนิด
๑๗๙ วัดคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง
ม.
ตรี
สามัญ

๓๖. พิจิตร

ชื่อวัด ตำบล อำเภอ
นิกาย
ชั้น
ชนิด
๑๘๐ วัดท่าหลวง ในเมือง เมืองพิจิตร
ม.
ตรี
สามัญ
๑๘๑ วัดมงคลทับคล้อ ทับคล้อ ทับคล้อ
ม.
ตรี
สามัญ

๓๗. พิษณุโลก

ชื่อวัด ตำบล อำเภอ
นิกาย
ชั้น
ชนิด
๑๘๒ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ในเมือง เมืองพิษณุโลก
ม.
เอก
วรมหาวิหาร

๓๘. เพชรบุรี

ชื่อวัด ตำบล อำเภอ
นิกาย
ชั้น
ชนิด
๑๘๓ วัดคงคาราม คลองกระแซง เมืองเพชรบุรี
ม.
โท
ราชวรวิหาร
๑๘๔ วัดมหาสมณาราม คลองกระแซง เมืองเพชรบุรี
ธ.
โท
ราชวรวิหาร
๑๘๕ วัดมหาธาตุ คลองกระแซง เมืองเพชรบุรี
ม.
ตรี
วรวิหาร
๑๘๖ วัดใหญ่สุวรรณาราม ท่าราบ เมืองเพชรบุรี
ม.
ตรี
วรวิหาร

๓๙. เพชรบูรณ์

ชื่อวัด ตำบล อำเภอ
นิกาย
ชั้น
ชนิด
๑๘๗ วัดมหาธาตุ ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์
ม.
ตรี
สามัญ
๑๘๘ วัดไพรสณฑ์ศักดาราม หล่มสัก หล่มสัก
ม.
ตรี
สามัญ

๔๐. แพร่

ชื่อวัด ตำบล อำเภอ
นิกาย
ชั้น
ชนิด
๑๘๙ วัดพระบาทมิ่งเมือง ในเวียง เมืองแพร่
ม.
ตรี
วรวิหาร

๔๑. ภูเก็ต

ชื่อวัด ตำบล อำเภอ
นิกาย
ชั้น
ชนิด
๑๙๐ วัดมงคลนิมิตร ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต
ม.
ตรี
สามัญ

๔๒. มหาสารคาม

ชื่อวัด ตำบล อำเภอ
นิกาย
ชั้น
ชนิด
๑๙๑ วัดมหาชัย ตลาด เมืองมหาสารคาม
ม.
ตรี
สามัญ

๔๓. มุกดาหาร

ชื่อวัด ตำบล อำเภอ
นิกาย
ชั้น
ชนิด
๑๙๒ วัดศรีมงคลใต้ มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร
ม.
ตรี
สามัญ

๔๔. แม่ฮ่องสอน

ชื่อวัด ตำบล อำเภอ
นิกาย
ชั้น
ชนิด
๑๙๓ วัดจองคำ จองคำ เมืองแม่ฮ่องสอน
ม.
ตรี
สามัญ

๔๕. ยโสธร

ชื่อวัด ตำบล อำเภอ
นิกาย
ชั้น
ชนิด
๑๙๔ วัดมหาธาตุ ในเมือง เมืองยโสธร
ม.
ตรี
สามัญ
๑๙๕ วัดศรีธรรมาราม ในเมือง เมืองยโสธร
ธ.
ตรี
สามัญ

๔๖. ยะลา

ชื่อวัด ตำบล อำเภอ
นิกาย
ชั้น
ชนิด
๑๙๖ วัดพุทธภูมิ สะเตง เมืองยะลา
ม.
ตรี
สามัญ
๑๙๗ วัดพุทธาธิวาส เบตง เบตง
ม.
ตรี
สามัญ

๔๗. ร้อยเอ็ด

ชื่อวัด ตำบล อำเภอ
นิกาย
ชั้น
ชนิด
๑๙๘ วัดกลางมิ่งเมือง ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด
ม.
ตรี
สามัญ
๑๙๙ วัดบึงพระลานชัย(บึง) ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด
ธ.
ตรี
สามัญ
๒๐๐ วัดบูรพาภิราม ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด
ม.
ตรี
สามัญ

๔๘. ระนอง

ชื่อวัด ตำบล อำเภอ
นิกาย
ชั้น
ชนิด
๒๐๑ วัดสุวรรณคีรีวิหาร เขานิเวศน์ เมืองระนอง
ม.
ตรี
สามัญ

๔๙. ระยอง

ชื่อวัด ตำบล อำเภอ
นิกาย
ชั้น
ชนิด
๒๐๒ วัดป่าประดู่ ท่าประดู่ เมืองระยอง
ม.
ตรี
สามัญ

** นิกาย** [ธ. : ธรรมยุต, ม. : มหานิกาย]

+ รายชื่อและที่อยู่วัดไทย ทั่วประเทศ +

หน้า ๑
หน้า ๓
วัดประจำรัชกาล
พระอารามหลวง
ทำเนียบวัดไทย
วัดไทยในต่างประเทศ
ข้อมูลวัดทางสถิติ
ข้อมูลวัดไทยในต่างแดน
ไหว้พระ ๙ วัด (ททท.)
ระเบียบปฏิบัติ การไปวัด
 
พระอารามหลวงชั้นเอก
พระอารามหลวงทั้งหมด
 
วัดกรุงเทพมหานคร
วัดภาคเหนือ
วัดภาคกลาง
วัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วัดภาคตะวันออก
วัดภาคใต้


+ รายชื่อและที่อยู่วัดไทย ทั่วประเทศ +

  บอกบุญ ~ ประชาสัมพันธ์
• 🌻ขอเชิญทุกๆท่านร่วมเป็นเจ้าภาพปูกระเบื้องศาลาปฏิบัติธรรมวัดป่าโนนสำราญ🌻
• แวะมาบอกบุญร่วมทำบุญค่ามุงกระเบื่องโบสถ์ ณ วัดสีกั๊ก กันคะ
• ขอเชิญจองเป็นเจ้าภาพ จองเสาเอก-เสาโท สร้างศาลาสวดมนต์(สร้างธรรมะในใจคน) ขาดเสาโท อีก3 ต้นสุดท้าย พิธีวันที่ 19 พฤษภาคม 2562 นี้
• ร่วมค้นหาความหมายของ “จิต” กับ “พระอาจารย์ครรชิต อกิญฺจโน” ใน “ธรรมะวาไรตี้” ครั้งที่143
• “พศ. เชิญร่วมกิจกรรม เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๒”

  กระทู้ธรรมะไทย
• รับสร้างพระพุทธรูป ตามแบบต่างๆ ถวายวัดหล่อเต็มองค์
• รับสมัครชายไทยใจกล้า สมัครบวชเป็นพระธุดงค์กรรมฐาน (รุ่นที่38) จำนวน 20 ท่าน เเละรับเจ้าภาพอุปถัมภ์จองบวชพระ 20 ท่าน ในเทศกาลวันวิสาขบูชา (เน้นปฏิบัติกรรมฐาน 6-9 ชม.ต่อวัน)
• แจกหนังสือสวดมนต์ครับ
• “ศธ. จัดงานแถลงผลการดำเนินงานกระทรวงศึกษาธิการ ในงานวันครู ครั้งที่ 63 โดยผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ นำเสนอความสำเร็จตามนโนบาย”
• ขอเชิญชายไทย ใจกล้า สมัครเข้ารับการอุปสมบทนาคหมู่ พระธุดงค์กรรมฐาน รุ่น 37 จำนวน 20 ท่าน เเละรับเจ้าภาพอุปถัมภ์จองบวชพระ 15 ท่าน ((บวชวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562))

แสดงความคิดเห็น


หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย