วัดราชาธิวาสวิหาร ราชวรวิหาร


วัดราชาธิวาสวิหาร ราชวรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร , สังกัด : ธรรมยุติกนิกาย

วัดราชาธิวาสวิหาร ราชวรวิหาร (วัดราชา) ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ใกล้ท่าวาสุกรี สามเสน เคยเป็นที่ประทับของรัชกาลที่ ๔ ระหว่างทรงผนวช เป็นที่ก่อกำเนิดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย นัยว่าเป็นวัดโบราณก่อนสมัยอยุธยา เดิมชื่อว่า วัดสมอราย รัชกาลที่ ๕ ทรงพระราชวิจารณ์ว่าคำว่า "สมอ" มาจากคำเขมร "ฌมอ" ซึ่งแปลว่าหิน จึงทรงแปลว่า วัดศิลาราย รัชกาลที่ ๔ พระราชทานนามใหม่ว่า วัดราชาธิวาสวิหาร บริเวณวัดมีความร่มรื่นสมกับเป็นวัดอรัญวาสีหรือวัดป่าจิตรกรรมสีปูนเปียก เรื่องพระเวสสันดรชาดก

พระสัมพุทธพรรณี (จำลอง) พระประธานอุโบสถวัดราชาธิวาสวิหาร ราชวรวิหาร

ในสมัยรัชกาลที่ ๕ นั้น พระอุโบสถซึ่งตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ทรุดโทรมมาก จึงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงออกแบบสร้างใหม่โดยให้รักษาผนังเดิมไว้เพื่อเป็นอนุสรร์สถานสำคัญของฝ่ายธรรมยุต จิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถเป็นภาพเขียนเทคนิคฝรั่งที่เรียกว่า สีปูนเปียก แสดงเรื่องพระเวสสันดรชาดก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงเป็นผู้ร่างภาพ นายริโกลี ชาวอิตาลี (ผู้เขียนภาพบนเพดานโดมในพระที่นั่งอนันตสมาคม) เป็นผู้เขียน


ศาลาการเปรียญที่สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง

ศาลาการเปรียญที่สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง

ศาลาการเปรียญที่สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง

ศาลาการเปรียญตั้งอยู่หน้าวัด เป็นศาลาการเปรียญสร้างด้วยไม้สักทั้งหลังที่สวยงาม จุคนได้ไม่ต่ำกว่าหนึ่งพันคน สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงให้สร้างเลียแบบจากศาลาการเปรียญวัดใหญ่สุวรรณาราม จังหวัดเพชรบุรี
วัดราชาธิวาสวิหาร ราชวรวิหาร

ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ใกล้ท่าวาสุกรี แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

โทร 02 668 7988

พระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร

สังกัดคณะสงฆ์ : ธรรมยุติกนิกาย

เว็บไซต์วัดราชาธิวาสวิหาร ราชวรวิหาร

เพซบุ๊กวัดราชาธิวาสวิหาร ราชวรวิหารจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย