พระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้า พระไตรปิฎก หัวข้อธรรม การปฏิบัติธรรม ศาสนพิธี วันสำคัญทางศาสนา ทำเนียบวัดไทย พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
 
หน้าแรก ทำเนียบวัดไทย พระอารามหลวง 3/3

พระอารามหลวง

๕๐. ราชบุรี

ชื่อวัด ตำบล อำเภอ
นิกาย
ชั้น
ชนิด
๒๐๓ วัดสัตตนารถปริวัตร หน้าเมือง เมืองราชบุรี
ธ.
โท
วรวิหาร
๒๐๔ วัดมหาธาตุ หน้าเมือง เมืองราชบุรี
ม.
ตรี
วรวิหาร
๒๐๕ วัดช่องลม หน้าเมือง เมืองราชบุรี
ม.
ตรี
สามัญ
๒๐๖ วัดศรีสุริยวงศาราม(ศรีสุริยวงศ์) หน้าเมือง เมืองราชบุรี
ธ.
ตรี
วรวิหาร
๒๐๗ วัดสุรชายาราม หลุมดิน เมืองราชบุรี
ธ.
ตรี
สามัญ
๒๐๘ วัดเขาวัง หน้าเมือง เมืองราชบุรี
ม.
ตรี
สามัญ
๒๐๙ วัดบัวงาม บัวงาม ดำเนินสะดวก
ม.
ตรี
สามัญ

๕๑. ลพบุรี

ชื่อวัด ตำบล อำเภอ
นิกาย
ชั้น
ชนิด
๒๑๐ วัดเสาธงทอง ท่าหิน เมืองลพบุรี
ม.
ตรี
สามัญ
๒๑๑ วัดกวิศราราม ท่าหิน เมืองลพบุรี
ม.
ตรี
ราชวรวิหาร
๒๑๒ วัดมณีชลขันธ์ พรหมาสตร์ เมืองลพบุรี
ธ.
ตรี
สามัญ
๒๑๓ วัดสิริจันทรนิมิตร เขาพระงาม เมืองลพบุรี
ธ.
ตรี
วรวิหาร

๕๒. ลำปาง

ชื่อวัด ตำบล อำเภอ
นิกาย
ชั้น
ชนิด
๒๑๔ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม เวียงเหนือ เมืองลำปาง
ม.
ตรี
สามัญ
๒๑๕ วัดบุญวาทย์วิหาร หัวเวียง เมืองลำปาง
ม.
ตรี
สามัญ
๒๑๖ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง ต้นธงชัย เมืองลำปาง
ม.
ตรี
สามัญ

๕๓. ลำพูน

ชื่อวัด ตำบล อำเภอ
นิกาย
ชั้น
ชนิด
๒๑๗ วัดพระธาตุหริภุญชัย ในเมือง เมืองลำพูน
ม.
เอก
วรมหาวิหาร
๒๑๘ วัดพระพุทธบาทตากผ้า มะกอก ป่าซาง
ม.
ตรี
สามัญ

๕๔. เลย

ชื่อวัด ตำบล อำเภอ
นิกาย
ชั้น
ชนิด
๒๑๙ วัดศรีสุทธาวาส กุดป่อง เมืองเลย
ธ.
ตรี
สามัญ

๕๕. ศรีสะเกษ

ชื่อวัด ตำบล อำเภอ
นิกาย
ชั้น
ชนิด
๒๒๐ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม เมืองใต้ เมืองศรีสะเกษ
ม.
ตรี
สามัญ
๒๒๑ วัดหลวงสุมังคลาราม เมืองใต้ เมืองศรีสะเกษ
ธ.
ตรี
สามัญ

๕๖. สกลนคร

ชื่อวัด ตำบล อำเภอ
นิกาย
ชั้น
ชนิด
๒๒๒ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร(พระธาตุเชิงชุม) ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร
ม.
โท
วรวิหาร
๒๒๓ วัดแจ้งแสงอรุณ ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร
ม.
ตรี
สามัญ

๔๗. สงขลา

ชื่อวัด ตำบล อำเภอ
นิกาย
ชั้น
ชนิด
๒๒๔ วัดโพธิ์ปฐมาวาส บ่อยาง เมืองสงขลา
ม.
ตรี
สามัญ
๒๒๕ วัดชัยมงคล บ่อยาง เมืองสงขลา
ม.
ตรี
สามัญ
๒๒๖ วัดมัชฌิมาวาส บ่อยาง เมืองสงขลา
ธ.
ตรี
สามัญ
๒๒๗ วัดในวัง นาทวี นาทวี
ม.
ตรี
สามัญ
๒๒๘ วัดโคกสมานคุณ หาดใหญ่ หาดใหญ่
ม.
ตรี
สามัญ

๕๘. สตูล

ชื่อวัด ตำบล อำเภอ
นิกาย
ชั้น
ชนิด
๒๒๙ วัดชนาธิปเฉลิม พิมาน เมืองสตูล
ม.
ตรี
สามัญ

๕๙. สมุทปราการ

ชื่อวัด ตำบล อำเภอ
นิกาย
ชั้น
ชนิด
๒๓๐ วัดกลาง(กลางวรวิหาร) ปากน้ำ เมืองสมุทปราการ
ม.
โท
วรวิหาร
๒๓๑ วัดทรงธรรม ตลาด พระประแดง
ม.
โท
วรวิหาร
๒๓๒ วัดไพชยนต์พลเสพย์ บางพึ่ง พระประแดง
ม.
โท
ราชวรวิหาร
๒๓๓ วัดโปรดเกศเชษฐาราม ทรงคนอง พระประแดง
ม.
ตรี
สามัญ

๖๐. สมุทรสงคราม

ชื่อวัด ตำบล อำเภอ
นิกาย
ชั้น
ชนิด
๒๓๔ วัดอัมพวันเจติยาราม อัมพวา อัมพวา
ม.
โท
วรวิหาร
๒๓๕ วัดเพชรสมุทร แม่กลอง เมืองสมุทรสงคราม
ม.
ตรี
วรวิหาร
๒๓๖ วัดเจริญสุขาราม บางนกแขวก บางคนที
ม.
ตรี
วรวิหาร
๒๓๗ วัดเกตการาม โรงหีบ บางคนที
ธ.
ตรี
สามัญ

๖๑. สมุทรสาคร

ชื่อวัด ตำบล อำเภอ
นิกาย
ชั้น
ชนิด
๒๓๘ วัดป้อมวิเชียรโชติการาม มหาชัย เมืองสมุทรสาคร
ม.
ตรี
สามัญ
๒๓๙ วัดสุทธิวาตวราราม ท่าฉลอม เมืองสมุทรสาคร
ม.
ตรี
สามัญ
๒๔๐ วัดเจษฎาราม มหาชัย เมืองสมุทรสาคร
ม.
ตรี
สามัญ

๖๒. สระแก้ว

ชื่อวัด ตำบล อำเภอ
นิกาย
ชั้น
ชนิด
๒๔๑ วัดสระแก้ว สระแก้ว เมืองสระแก้ว
ม.
ตรี
สามัญ

๖๓. สระบุรี

ชื่อวัด ตำบล อำเภอ
นิกาย
ชั้น
ชนิด
๒๔๒ วัดพระพุทธบาท ขุนโขลน พระพุทธบาท
ม.
เอก
ราชวรมหาวิหาร
๒๔๓ วัดเขาแก้ว ต้นตาล เสาไห้
ม.
ตรี
วรวิหาร
๒๔๔ วัดสมุหประดิษฐ์ สวนดอกไม้ เสาไห้
ม.
ตรี
สามัญ

๖๔. สิงห์บุรี

ชื่อวัด ตำบล อำเภอ
นิกาย
ชั้น
ชนิด
๒๔๕ วัดพระนอนจักรสีห์ จักรสีห์ เมืองสิงห์บุรี
ม.
ตรี
วรวิหาร
๒๔๖ วัดพิกุลทอง พิกุลทอง ท่าช้าง
ม.
ตรี
สามัญ
๒๔๗ วัดโบสถ์ อินทร์บุรี อินทร์บุรี
ธ.
ตรี
สามัญ

๖๕. สุโขทัย

ชื่อวัด ตำบล อำเภอ
นิกาย
ชั้น
ชนิด
๒๔๘ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย
ม.
เอก
ราชวรวิหาร
๒๔๙ วัดหนองโว้ง เมืองบางยม สวรรคโลก
ม.
ตรี
สามัญ
๒๕๐ วัดสว่างอารมณ์ เมืองสวรรคโลก สวรรคโลก
ม.
ตรี
วรวิหาร

๖๖. สุพรรณบุรี

ชื่อวัด ตำบล อำเภอ
นิกาย
ชั้น
ชนิด
๒๕๑ วัดป่าเลไลยก์(ป่าเลไลย์) รั้วใหญ่ เมืองสุพรรณบุรี
ม.
ตรี
วรวิหาร

๖๗. สุราษฎร์ธานี

ชื่อวัด ตำบล อำเภอ
นิกาย
ชั้น
ชนิด
๒๕๒ วัดพระบรมธาตุไชยา เวียง ไชยา
ม.
เอก
ราชวรวิหาร
๒๕๓ วัดไตรธรรมาราม ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี
ม.
ตรี
สามัญ
๒๕๔ วัดธรรมบูชา ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี
ธ.
ตรี
สามัญ

๖๘. สุรินทร์

ชื่อวัด ตำบล อำเภอ
นิกาย
ชั้น
ชนิด
๒๕๕ วัดบูรพาราม ในเมือง เมืองสุรินทร์
ธ.
ตรี
สามัญ
๒๕๖ วัดศาลาลอย ในเมือง เมืองสุรินทร์
ม.
ตรี
สามัญ

๖๙. หนองคาย

ชื่อวัด ตำบล อำเภอ
นิกาย
ชั้น
ชนิด
๒๕๗ วัดโพธิ์ชัย(โพธิชัย) ในเมือง เมืองหนองคาย
ม.
ตรี
สามัญ

๗๐. หนองบัวลำภู

ชื่อวัด ตำบล อำเภอ
นิกาย
ชั้น
ชนิด
๒๕๘ วัดพิศาลรัญญาวาส หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู
ธ.
ตรี
สามัญ

๗๑. อ่างทอง

ชื่อวัด ตำบล อำเภอ
นิกาย
ชั้น
ชนิด
๒๕๙ วัดไชโย ไชโย ไชโย
ม.
โท
วรวิหาร
๒๖๐ วัดป่าโมก ป่าโมก ป่าโมก
ม.
โท
วรวิหาร
๒๖๑ วัดอ่างทอง บางแก้ว เมืองอ่างทอง
ม.
ตรี
วรวิหาร

๗๒. อำนาจเจริญ

ชื่อวัด ตำบล อำเภอ
นิกาย
ชั้น
ชนิด
๒๖๒ วัดสำราญนิเวศ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ
ธ.
ตรี
สามัญ

๗๓. อุดรธานี

ชื่อวัด ตำบล อำเภอ
นิกาย
ชั้น
ชนิด
๒๖๓ วัดมัชฌิมาวาส หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
ม.
ตรี
สามัญ
๒๖๔ วัดโพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
ธ.
ตรี
สามัญ

๗๔. อุตรดิตถ์

ชื่อวัด ตำบล อำเภอ
นิกาย
ชั้น
ชนิด
๒๖๕ วัดคลองโพธิ์ ท่าอิฐ เมืองอุตรดิตถ์
ม.
ตรี
สามัญ

๗๕. อุทัยธานี

ชื่อวัด ตำบล อำเภอ
นิกาย
ชั้น
ชนิด
๒๖๖ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม อุทัยใหม่ เมืองอุทัยธานี
ม.
ตรี
สามัญ

๗๖. อุบลราชธานี

ชื่อวัด ตำบล อำเภอ
นิกาย
ชั้น
ชนิด
๒๖๗ วัดมหาวนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
ม.
ตรี
สามัญ
๒๖๘ วัดสุปัฏนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
ธ.
ตรี
วรวิหาร
๒๖๙ วัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
ธ.
ตรี
สามัญ

** นิกาย** [ธ. : ธรรมยุต, ม. : มหานิกาย]

+ รายชื่อและที่อยู่วัดไทย ทั่วประเทศ +

หน้า ๒
วัดประจำรัชกาล
พระอารามหลวง
ทำเนียบวัดไทย
วัดไทยในต่างประเทศ
ข้อมูลวัดทางสถิติ
ข้อมูลวัดไทยในต่างแดน
ไหว้พระ ๙ วัด (ททท.)
ระเบียบปฏิบัติ การไปวัด
 
พระอารามหลวงชั้นเอก
พระอารามหลวงทั้งหมด
 
วัดกรุงเทพมหานคร
วัดภาคเหนือ
วัดภาคกลาง
วัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วัดภาคตะวันออก
วัดภาคใต้


+ รายชื่อและที่อยู่วัดไทย ทั่วประเทศ +

  บอกบุญ ~ ประชาสัมพันธ์
• 🎀ขอเชิญทำบุญเป็นเจ้าภาพอีก🎀 🔶จำนวน อีก8กอง🔶สุดท้าย สร้างแบบพิมพ์ พระประธาน หน้าตัก 80นิ้ว เพื่อใช้หล่อ พระประธาน ถวายวัดที่ขาดแคลน จำนวน 108องค์. ทำแบบพิมพ์.. ที่ ศูนย์ธรรมทาน ภูริญาโณ อ.บางเลน. จ.นครปฐม
• ขอเชิญร่วมบุญกฐิน วัดสะแก (หลวงปู่ดู่ ) ต. ธนู อ.อุทัย อยุธยา 6-11-64
• ขอเชิญร่วมกองบุญซื้อที่ดิน ถวายวัดโคกพรม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
• #รับสมัครอุปสมบทนาคหมู่ จำนวน15นาค (บวชฟรี..เทศกาลวันปิยมหาราช) (บวชฝึกกรรมฐาน2เดือน) โครงการอุปสมบทนาคหมู่ พระกรรมฐานรุ่น.48 #เเละรับเจ้าภาพอุปถัมภ์บวชนาคหมู่..รับ15เจ้าภาพ ((ดูเเลอุปถัมภ์ทุกอย่าง ตลอด2เดือน)) #สอบถาม โทร/ไลน์ 087-007-8607 *พิธีบ
• ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดภูหลวงพัฒนา (โคกหนองแห้ว ) ต.เลยวังไสย์ อ.ภูหลวง จ.เลย

  กระทู้ธรรมะไทย
• กองบุญกฐิน สมทบทุนสร้างอุโบสถ
• บุญสร้างโบสถ์
• บุญสร้างโบสถ์
• ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ณ วัดสมปรารถนาสิทธาราม วัดสร้างใหม่และทอดกฐินเป็นปีแรก
• บุญติดพัดลมในโบสถ์

แสดงความคิดเห็น


หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย