พระอารามหลวงชั้นเอก ทั่วประเทศ ๒๓ วัด

๑. วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร

๒. วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

๓. วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ ราชวรมหาวิหาร

๔. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร

๕. วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร

๖. วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร

๗. วัดบวรนิเวศวิหาร

๘. วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม

๙. วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

๑๐. วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

๑๑. วัดราชโอรสาราม

๑๒. วัดพระศรีมหาธาตุ

๑๓. วัดญาณสังวราราม

๑๔. วัดพระสิงห์

๑๕. วัดพระธาตุพนม

๑๖. วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

๑๗. วัดเสนาสนาราม

๑๘. วัดสุวรรณดาราราม

๑๙. วัดนิเวศธรรมประวัติ

๒๐. วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

๒๑. วัดพระธาตุหริภุญไชย

๒๒. วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

๒๓. วัดพระบรมธาตุไชยา


  แสดงความคิดเห็น
• ขอเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ หนังสือนักธรรม ตรี,โท,เอก

• Starvegas game amazing

• ขอเชิญ ชายไทยใจกล้า สมัครบวชเข้าพรรษา 3 เดือน (บวชตอบเเทนคุณพ่อเเม่) ศึกษาธรรม ปฏิบัติธรรม ถือธุดงค์วัตร (บวชฟรี) สอบถาม 087-007-8607

• "วิสาขบูชา วันสันติภาพโลก" (สมเด็จพระญาณสังวร)

Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย