พระอารามหลวงชั้นเอก ทั่วประเทศ ๒๓ วัด

๑. วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร

๒. วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

๓. วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ ราชวรมหาวิหาร

๔. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร

๕. วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร

๖. วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร

๗. วัดบวรนิเวศวิหาร

๘. วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม

๙. วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

๑๐. วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

๑๑. วัดราชโอรสาราม

๑๒. วัดพระศรีมหาธาตุ

๑๓. วัดญาณสังวราราม

๑๔. วัดพระสิงห์

๑๕. วัดพระธาตุพนม

๑๖. วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

๑๗. วัดเสนาสนาราม

๑๘. วัดสุวรรณดาราราม

๑๙. วัดนิเวศธรรมประวัติ

๒๐. วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

๒๑. วัดพระธาตุหริภุญไชย

๒๒. วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

๒๓. วัดพระบรมธาตุไชยา


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย