วัดบุรณศิริมาตยาราม


พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ
สังกัดคณะสงฆ์ : ธรรมยุติกนิกาย
วันตั้งวัด : พ.ศ. 2394
วันรับวิสุงคามสีมา : พ.ศ. 2395


วัดบุรณศิริมาตยาราม

กรุงเทพมหานคร


“วัดเก่าแก่สมัยรัชกาลที่ ๓ พระเจดีย์ใหญ่ย่อมุม ๔ มุม พระอุโบสถ ศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น “

ประวัติวัดบุรณศิริมาตยาราม
เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ สร้างโดยพระยาสุธรรมมนตรี (บุญศรี บุรณศิริ) เมื่อครั้งยังคงดำรงตำแหน่ง พระยาพิพัฒนโกษา ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ได้ทรงพระกรุณาพระราชทานนามให้ว่า ” วัดศิริอำมาตยาราม ”

ครั้นต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ได้พระราชทานเปลี่ยนใหม่เป็น “ วัดบุญศิริมาตยาราม ” แต่ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 จนถึงรัชกาลปัจจุบัน เรียกนามวัดเสียใหม่เป็น ” วัดบุรณศิริมาตยาราม ”

ที่ตั้งวัดบุรณศิริมาตยาราม
ตั้งอยู่บนถนนอัษฏางค์ แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เบอร์ติดต่อ 02-225 8482
เวลาทำการ ทุกวัน 8.00 – 17.00 น.

- สิ่งสำคัญคู่วัด -
• พระพุทธรูปปางมารวิชัย พระประธานในพระอุโบสถ , โบราณสถาน •


พระอุโบสถเป็นอาคารแบบรัตนโกสินทร์ มีลักษณะเป็นทรงไทย ไม่มีลวดลายประดับมากนัก บานประตู หน้าตาเป็นลายรดน้ำ

พระเจดีย์ใหญ่ ทรงเหลี่ยมย่อมุม 4 มุม ลักษณะศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น และเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2520 กรมศิลปากร ได้ประกาศขึ้นทะเบียนวัดเป็น โบราณสถาน

พระประธานในพระอุโบสถ พระพุทธรูปปางมารวิชัย

อาคารภายในบริเวณวัด

หอระฆัง

 10,354


พระอารามหลวงทั่วไทย
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย