วัดพรหมนิวาส วรวิหาร (วัดขุนยวน)


พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
สังกัดคณะสงฆ์ : มหานิกาย
วันตั้งวัด : พ.ศ. 2270
วันรับวิสุงคามสีมา : พ.ศ. 2275


วัดพรหมนิวาส วรวิหาร (วัดขุนยวน)

พระนครศรีอยุธยา


ประวัติความเป็นมา
วัดพรหมนิวาส เดิมชื่อวัดขุนยวน เป็นวัดโบราณ สร้างสมัยกรุงศรีอยุธยา และสันนิษฐานว่า ผู้สร้างวัดมียศเป็นขุน เป็นแม่ทัพไปรบที่เมืองโยนก (นครเชียงใหม่) มีชัยชนะกลับมา จึงได้สร้างวัดขึ้น ครั้นถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ในรัชกาลที่ ๓ ได้มีผู้บูรณปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ ต่อมาเมื่อพุทธศักราช ๒๔๘๕ ในสมัยที่พระครูกุศลธรรมธาดา (สุดใจ เขมสีโล) เป็นเจ้าอาวาสได้ขอพระราชทานเปลี่ยนนามวัดว่า วัดพรหมนิวาส ซึ่งหมายถึง เป็นที่สถิตของพรหม

ในรัชกาลที่ ๔ ได้รับการปฏิสังขรณ์อีกครั้ง เนื่องจากพระองค์เคยเสด็จประทับเมื่อครั้งทรงผนวชอยู่ ครั้นต่อมาบรรดาปูชนียวัตถุส่วนมากได้ชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา การจะปฏิสังขรณ์ให้คืนสู่สภาพเดิมกระทำได้ยาก เพราะสิ่งปลูกสร้างภายในวัดล้วนเป็นศิลปกรรม ทางวัดจึงได้จัดทำโครงการบูรณะพระอารามหลวงเป็นตอน ๆ

สถานะและที่ตั้ง
วัดพรหมนิวาส เป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ ๓๗ หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าวาสุกรีอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ ๖ ไร   

- สิ่งสำคัญคู่วัด -
• พระพุทธอนันตชิโณภาส พระประธานในพระอุโบสถ •

พระอุโบสถ   
พระพุทธอนันตชิโณภาส พระประธานในพระอุโบสถ   
เสมา   
ซุ้มประตูโบราณ ทางขึ้นท่าน้ำวัด   
ศาลาราย หอระฆัง   
ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์   
ท่าน้ำวัดพรหมนิวาส วรวิหาร   
พระวิหาร พระเจดีย์ พระอุโบสถ   
วิหารธรรม   

 10,504


พระอารามหลวงทั่วไทย
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย