พระครูภาวนารังษี (เปลื้อง วิสฏฺโฐ)

คติธรรมของท่าน "อยู่คนเดียวระวังความคิด อยู่กับมิตรระวังวาจา"


ประวัติ : พระครูภาวนารังษี (เปลื้อง วิสฏฺโฐ) วัดใหญ่ชัยมงคล พระนครศรีอยุธยา
นามเดิม : เปลื้อง เริงเชียร

กำเนิด : 5 ก.พ. 2440

สถานที่เกิด : ปีขาล พ.ศ. 2455 ณ อำเภอบางบาลจังหวัดอยุธยา เป็นบุตรนายแว้ด นางปี่ยม

อุปสมบท : วัดบางบาล

สมณศักดิ์ : พระครูภาวนารังษี เมื่อพ.ศ. 2500

มรณภาพ : พ.ศ. 2536

    ฉายา "วิสฏฺโฐ" เกิดปีขาล พ.ศ. 2455 ณ อำเภอบางบาลจังหวัดอยุธยา เป็นบุตรนายแว้ด นางปี่ยม

บวชเป็นพระภิกษุเมื่อ 21 ปีจำพรรษาที่วัดบางบาล 1 พรรษาจากนั้นได้ย้ายไปศึกษาปฏิบัติ กัมมัฏฐาน ณ ที่ต่างๆ

จนปี พ.ศ.2495 ได้ย้ายมาอยู่ที่ วัดใหญ่ชัยมงคล ซึ่งในขณะนั้นเป็นวัดร้าง ได้ทำการฟื้นฟูปฏิสังขรณ์ จนกระทั่งได้รับอนุญาติจากสังฆมนตรี ให้เป็นวัดที่มีพระสงฆ์จำพรรษาได้

พร้อมทั้งเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูภาวนารังษีเมื่อพ.ศ. 2500


   ความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย