ครูบาศรีวิชัย สิริวิชโย

"พาลภายนอกย่อมเห็นด้วยตา พาลภายในมองไม่เห็นด้วยตา หากไม่คบหาบัณฑิตนักปราชญ์แล้วที่ไหนจะล่วงรู้ได้ การคบบัณฑิตนักปราชญ์ คือ หมั่นฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ก็เพื่อให้รู้ทันพาลภายใน ปุถุชนทั้งหลายพากันเชื่อว่า นามรูป เป็นตัวตน จึงตกอยู่ในอำนาจของมัน จึงบันดาลให้เป็นพาล "


ประวัติ : ครูบาศรีวิชัย สิริวิชโย วัดบ้านปาง อ.ลี้ จ.ลำพูน
นามเดิม : อินท์เฟือน

กำเนิด : 11 มิ.ย. 2420

สถานที่เกิด : บ้านปาง อ.ลี้ จ.ลำพูน

อุปสมบท : ณ วัดบ้านโฮ่งหลวง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน เมื่อพ.ศ. 2442 โดยมีครูบาสมณะ เป็นพระอุปัชฌาย์

สมณศักดิ์ : -

มรณภาพ : 21 กุมภาพันธ์ 2482

    ครูบาเจ้าบรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ 18 ปี และอุปสมบทเมื่ออายุได้ 21 ปี ได้รับฉายาว่า "สิริวิชโยภิกขุ"

เมื่ออุปสมบทแล้วได้ศึกษากัมมัฏฐานกับครูบาอุปละ วัดดอยแต อ.แม่ทา จ.ลำพูน

จริยวัตรอันเคร่งครัดของครูบา ทำให้เกิดแรงศรัทธาแก่เหล่าพุทธศาสนิกชน กระทั่งรวบรวมเหล่าพุทธศาสนิกชนทำการสร้างทางเดินขึ้นดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่ ได้เป็นผลสำเร็จ โดยเริ่มสร้างเมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2477 และสร้างเสร็จเมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2478

นอกจาก สร้างทางขึ้นดอยสุเทพแล้ว ท่านยังได้จัดการสังคายนาพระไตรปิฎกฉบับลานนาไทย รวมทั้งการสร้าง และบูรณวัด ต่างๆ หลายวัด ท่านเป็นผู้ทรงศีล จนได้รับขนานนามว่า " พระครูบาศีลธรรมเจ้า"

ท่านได้สร้างประโยชน์ต่อศาสนา อย่างแท้จริง สมดังเป็น "นักบุญแห่งลานนา" ซึ่งควรค่าแก่การเทิดทูน เคารพบูชายิ่ง


   ความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย