พระพุทธวรญาณ (ทองย้อย กิตฺติทินฺโน)

พระเถระผู้ใหญ่ฝ่ายคันถธุระ คณะคามวาสี ซึ่งป็นฝ่ายที่มุ่งศึกษาพระปริยัติธรรม หรือพระไตรปิฎก แล้วทำการอบรมสั่งสอน


ประวัติ : พระพุทธวรญาณ (ทองย้อย กิตฺติทินฺโน) วัดกวิศราราม จ.ลพบุรี
นามเดิม : ทองย้อย บัวอ่อน

กำเนิด : 1 มกราคม พ.ศ. 2448

สถานที่เกิด : ตำบลโพธิ์ผีให้ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

บรรพชา : -

อุปสมบท : -

ธรรมศึกษา : ปริญญาพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาครุศาสตร์) เมื่อปีพ.ศ. 2526 , เปรียญธรรม 8 ประโยค นักธรรมชั้นเอก

สมณศักดิ์ : พระพุทธวรญาณ

ตำแหน่ง : อดีตเจ้าอาวาสวัดกวิศรารามราชวรวิหาร เจ้าคณะตรวจการภาค 6

มรณภาพ : -

    พระพุทธวรญาณ ฉายา กิตฺติทินฺโน เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองฝ่ายมหานิกาย ได้ดำรงตำแหน่งสำคัญในคณะสงฆ์ เช่น เจ้าอาวาสวัดกวิศรารามราชวรวิหาร เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี และเจ้าคณะตรวจการภาค 6 อีกทั้งเป็นผู้ก่อตั้ง โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ จังหวัดลพบุรี

พระพุทธวรญาณ มีนามเดิมว่า ทองย้อย บัวอ่อน (หลังจากเป็นพระราชาคณะแล้ว ได้เปลี่ยนนามเดิมเป็นกิตติตามนโยบายรัฐนิยม) เกิดเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2448 เมื่ออายุ 16 ปี ได้บรรพชาเป็นสามเณร แล้วอุปสมบทเป็นภิกษุเมื่ออายุครบ 20 ปี และได้ศึกษาปริยัติธรรมสำนักวัดมหาธาตุ ฯ กรุงเทพ

ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดกวิศรารามราชวรวิหาร ผู้เป็นกำลังยิ่งใหญ่ในงานทางพระพุทธศาสนา และกิจการของคณะสงฆ์รวมทั้งงานการศึกษาและการสาธารณสุขของสังคม สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาครุศาสตร์) เมื่อปี พ.ศ. 2526


   ความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย