พระอาจารย์พรหม จิรปุญโญ

"ครั้งสุดท้าย ท่านได้กลับจากการอยู่ใกล้ชิด ท่านอาจารย์มั่น ที่บ้านหนองผือ ตำบลนาใน มาอยู่ที่บ้านดงเย็น และได้หาญาติโยม สร้างวัดประสิทธิธรรม ท่านก็ได้จำพรรษาอยู่ที่วัดประสิทธิธรรมนี้ จนสิ้นอายุขัยของท่าน"


ประวัติ : พระอาจารย์พรหม จิรปุญโญ วัดประสิทธิธรรม บ้านดงเย็น อำเภอบ้านดุง อุดรธานี
นามเดิม : พรหม สุภาพงษ์

เกิด : วันเดือนปี ที่เกิด ไม่ปรากฏหาหลักฐานไม่ได้

สถานที่เกิด : ที่บ้านตาล ตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัด สกลนคร เป็นบุตรคนแรกในจำนวน ๔ คน

บิดา/มารดา : จันทร์ สุภาพงษ์ , วันดี สุภาพงษ์

บรรพชา : -

อุปสมบท :
เบื้องแรกท่านได้รับราชการ เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ บ้านดงเย็น มีความขยันหมั่นเพียรในหน้าที่ราชการ สร้างหลักฐาน จนนับว่ามีฐานะ พอกินพอใช้ ต่อมาได้พบกับท่านอาจารย์สาร ซึ่งมาพักวิเวกอยู่ในป่าใกล้บ้านดงเย็นนั้น ได้รับฟังโอวาท จากท่านอาจารย์สาร เป็นที่เข้าใจ แจ่มแจ้ง จนปลงใจที่จะสละครอบครัว และทรัพย์สมบัติ ออกบวช ในพระพุทธศาสนา ได้อุปสมบท เมื่ออายุ ๑๗ ปี ที่วัดโพธสมภรณ์ จังหวัดอุดรธานี โดยมีเจ้าพระคุณพระธรรมเจดีย์ สมัยเป็นพระราชกวี เป็นพระอุปัชฌาย์ ท่านพระครูประสาทคณานุกิจ เป็นพระกรรมวาจาจารย์

การจาริกเพื่อศึกษาธรรมปฏิบัติ :
หลังจากได้อุปสมบทแล้ว ก็ได้เที่ยววิเวก อยู่ในเขตนครเชียงใหม่ ท่านจึงได้เดินทางไปคนเดียว จนถึงที่หมายแล้ว ได้เข้าไปกราบขอรับโอวาทแนะแนวทางปฏิบัติจากท่านอาจารย์มั่น เมื่อได้รับคำแนะแนวปฏิบัติ ให้เกิดความอุตสาหะ ในการประกอบความเพียร เพื่อละนิวรณ์ทั้ง ๕ แล้ว ท่านก็ได้ปฏิบัติตามและปรากฏว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจ

ครั้งสุดท้าย ท่านได้กลับจากการอยู่ใกล้ชิด ท่านอาจารย์มั่น ที่บ้านหนองผือ ตำบลนาใน มาอยู่ที่บ้านดงเย็น และได้หาญาติโยม สร้างวัดประสิทธิธรรม ท่านก็ได้จำพรรษาอยู่ที่วัดประสิทธิธรรมนี้ จนสิ้นอายุขัยของท่าน

มรณภาพ :
ท่านได้มรณภาพด้วยอาการอันสงบ ณ วัดประสิทธิธรรม บ้านดงเย็น เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ เวลา ๑๗.๓๐ น. คำนวณอายุได้ ๘๑ ปี พรรษา ๔๔

   ความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย