หลวงจีนคณาณัติจีนพรต (ไต้ซือเย็นบุญ)

"ท่านได้ปฏิบัติภารกิจ ของสงฆ์ ด้วยพรหมวิหารธรรมอันมีเมตตา กรุณา มุตฑิตา อุเบกขา เป็นที่เคารพบูชา ทั้งพี่น้องชาวไทยและ ชาวจีนทั่วไป "


ประวัติ : หลวงจีนคณาณัติจีนพรต (ไต้ซือเย็นบุญ)
พระพุทธศาสนามีนิกายอยู่ 2 นิกาย คือ เถรวาท และ หินยาน กับ มหายาน ในประเทศไทย พม่า ลังกา ลาว เขมร ส่วนใหญ่นับถือนิกายหินยาน

ส่วนนิกายมหายานนั้นนับถืออยู่ในประเทศธิเบต จีน เกาหลี ญี่ปุ่น เวียดนาม

ท่านไต้ซือเย็นบุญ ท่านป็นพระสงฆ์นิกายมหายาน ท่านกำเนิดที่ตำบลฉั่วฉู่ อำเภอเท่งไช้ มณฑลกวางตุ้ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อปี พ.ศ.2463

แต่มาบวชเป็นสามเณรในประเทศไทย แล้วไปอุปสมบทเป็นพระภิกษุที่เมืองจีน ศึกษาวิปัสสนากับพระอาจารย์ซีหยวน แล้วเดินทางเข้า ประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ.2490 ขณะท่านอายุ 27 ปี

ระหว่างที่อยู่ประเทศไทยจนหมดอายุขัย ท่านได้ปฏิบัติภารกิจ ของสงฆ์ ด้วยพรหมวิหารธรรมอันมีเมตตา กรุณา มุตฑิตา อุเบกขา เป็นที่เคารพบูชา ทั้งพี่น้องชาวไทยและ ชาวจีนทั่วไป

ท่านมรณะภาพเมื่อปี พ.ศ. 2526 สิริอายุ 63 ปี


   ความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย