พระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้า พระไตรปิฎก หัวข้อธรรม การปฏิบัติธรรม ศาสนพิธี วันสำคัญทางศาสนา ทำเนียบวัดไทย พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
 
หน้าแรก พระพุทธศาสนาในประเทศไทย

พระพุทธศาสนาในไทย
ประวัติพระสงฆ์ไทย
สมเด็จพระสังฆราช
นิกายคณะสงฆ์ไทย
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระประจำวัน
พระประจำเดือน
พระประจำปี
พระพุทธรูปสำคัญ
[ 5551 ]
  หลวงจีนคณาณัติจีนพรต (ไต้ซือเย็นบุญ)

หลวงจีนคณาณัติจีนพรต (ไต้ซือเย็นบุญ)

พระพุทธศาสนามีนิกายอยู่ 2 นิกาย คือ เถรวาท และ หินยาน กับ มหายาน ในประเทศไทย พม่า ลังกา ลาว เขมร ส่วนใหญ่นับถือนิกายหินยาน ส่วนนิกายมหายานนั้นนับถืออยู่ในประเทศธิเบต จีน เกาหลี ญี่ปุ่น เวียดนาม ท่านไต้ซือเย็นบุญ ท่านป็นพระสงฆ์นิกายมหายาน ท่านกำเนิดที่ตำบลฉั่วฉู่ อำเภอเท่งไช้ มณฑลกวางตุ้ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อปี พ.ศ.2463 แต่มาบวชเป็นสามเณรในประเทศไทย แล้วไปอุปสมบทเป็นพระภิกษุที่เมืองจีน ศึกษาวิปัสสนากับพระอาจารย์ซีหยวน แล้วเดินทางเข้า ประเทศไทย เมื่อปีพ.ศ.2490 ขณะท่านอายุ 27 ปี ระหว่างที่อยู่ปรเทศจนหมดอายุขัย ท่านได้ปฏิบัติภารกิจ ของสงฆ์ ด้วยพรหมวิหารธรรมอันมีเมตตา กรุณา มุตฑิตา อุเบกขา เป็นที่เคารพบูชา ทั้งพี่น้องชาวไทยและ ชาวจีนทั่วไป ท่านมรณะภาพเมื่อปี พ.ศ. 2526 ชนมายุ 63 ปี

เลือกอ่าน ประวัติพระอริยสงฆ์ไทย ได้ที่นี่ :
สารบัญประวัติพระอริยสงฆ์ไทย

 


หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย