หลวงปู่ตื้อ อลจธมโม

"ด้วยความเคารพศรัทธาเลื่อมใส ในพระรัตนตรัย และในบารมีธรรม ของท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต จึงได้ถวายตัวเป็นศิษย์ กาลต่อมา ได้ญัตติเป็นธรรมยุติกนิกาย สหธรรมิก ที่หลวงปู่ตื้อ อจลธมโม มีความสนิทสนมมาก คือ หลวงปู่แหวน สุจิณโณ ซึ่งเคยออกธุดงคจาริกด้วยกัน"


ประวัติ : หลวงปู่ตื้อ อลจธมโม - วัดอรัญญวิเวก บ้านข่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
นามเดิม : ตื้อ ปาลิปัตต์

บิดา : นายปา ปาลิปัตต์ , มารดา นางปัตต์ ปาลิปัตต์

เกิด : วันจันทร์ที่ ๓ กุมภาพันธุ์ พ.ศ.๒๔๓๑ ณ บ้านข่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม

บรรพชาอุปสมบท : เป็นศิษย์วัด ตั้งแต่วัยเยาว์ ต่อมาบรรพชาเป็นสามเณร และเมื่ออายุ ๒๑ ปี อุปสมบทเป็นพระภิกษุ สังกัดมหานิกาย

ศึกษาธรรม:
ด้วยความเคารพศรัทธาเลื่อมใส ในพระรัตนตรัย และในบารมีธรรม ของท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต จึงได้ถวายตัวเป็นศิษย์ กาลต่อมา ได้ญัตติเป็นธรรมยุติกนิกาย สหธรรมิก ที่หลวงปู่ตื้อ อจลธมโม มีความสนิทสนมมาก คือ หลวงปู่แหวน สุจิณโณ ซึ่งเคยออกธุดงคจาริกด้วยกัน

ปฎิปทา :
หลวงปู่ตื้อ เป็นสมณะที่เคร่งครัดในข้อวัตรปฏิบัติ การเสวนาและแสดงธรรม จะตรงไปตรงมา จนคล้ายขวานผ่าซากในวาจา

สหธรรมิก :
หลวงปู่แหวน สุจิณโณ

สิริอายุ ๘๖ ปี (๖๕ พรรษา)


   ความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย