พระอาจารย์ลี ธัมมธโร

"ผู้ดำริในการสร้างพระธุตังคเจดีย์ ณ วัดอโศการาม โดยท่านได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุด้วยการอธิษฐานจิต และได้เสด็จมาถึง ๘๐ องค์ ทุกองค์ล้วนดั่งอัญมณี สวยงาม"


ประวัติ : พระอาจารย์ลี ธัมมธโร วัดอโศการาม จ. สมุทรปราการ
นามเดิม : ชาลี นารีวงศ์

เกิด : วันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๔๙ ปีมะเมีย

สถานที่เกิด : ที่บ้านหนองสองห้อง ต. ยางโอภาส อ. ม่วงสามสิบ จ. อุบลราชธานี

บิดา/มารดา : ปาว นารีวงศ์ , พ่วย นารีวงศ์

บรรพชา : -

อุปสมบท :
เมื่ออายุครบ ๒๐ ปี ก็ได้อุปสมบท เมื่อวันพุธที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๘ ปีฉลู เป็นพระภิกษุฝ่ายมหานิกาย

การจาริกเพื่อศึกษาธรรมปฏิบัติ :
ในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๙ ได้เดินทางไปพบพระอาจารย์มั่น ที่วัดบูรพา จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อศึกษาธรรม ปรากฏว่า ขณะนั้น ท่านอาจารย์มั่น กำลังอาพาธอยู่ แต่ก็ได้แนะนำให้ไปศึกษา กับพระอาจารย์สิงห์ จันตยาคโม และพระอาจารย์มหาปิ่น ปัญญาพโล ที่วัดบ้านท่าวังหิน

การญัตติธรรม :
ใน พ.ศ. ๒๔๗๐ ได้ติดตามพระอาจารย์มั่น ท่องเที่ยวไปในที่วิเวกต่างๆ เพื่อบำเพ็ญเพียรภาวนา เป็นเวลาถึง ๔ เดือน จึงได้ตัดสินใจไปญัตติเป็นพระภิกษุธรรมยุติกนิกาย ที่วัดบูรพา โดยมีพระบัญญา พิศาลเถร (หนู) วัดสระปทุม เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์เพ็ง วัดไต้ จังหวัด อุบลราชธานี เป็นพระกรรมวาจารย์

สมณศักดิ์ :
ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะในนาม "พระสุทธิธรรมรังคัมภีรเมธาจารย์" เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๐

มรณภาพ :
ได้อาพาธและมรณภาพ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๔ ที่วัดอโศกการาม จ. สมุทรปราการ"พระธุตังคเจดีย์ ณ วัดอโศการาม"


   ความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย