วัดมณีบรรพต วรวิหาร (วัดเขาแก้ว)


พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
สังกัดคณะสงฆ์ : มหานิกาย
วันตั้งวัด : พ.ศ. 2390
วันรับวิสุงคามสีมา : พ.ศ. 2436


วัดมณีบรรพต วรวิหาร (วัดเขาแก้ว)

ตาก


วัดมณีบรรพตวรวิหารตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ใกล้โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและหนองน้ํามณีบรรพต อยู่ก่อนเข้าตัวเมืองเล็กน้อย

ตั้งอยู่บนเนินเขา เป็นวัดพระอารามหลวงชั้นตรี เป็นวัดหลวงประจําจังหวัด และวัดพัฒนาตัวอย่างมีอีกชื่อว่า "วัดเขาแก้ว" เนื่องจากในอดีดพื้นที่วัดเป็นภูเขาเตี้ยๆ มีหินแก้วน้ําค้าง หรือเขี้ยวหนุมานในบริเวณวัด จึงเป็นที่มาของชื่อวัด สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2390

ภายในบริเวณวัดมีเจดีย์ทรงมอญย่อเหลี่ยมไม้ 16 ภายในอุโบสถมีพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานแก่วัดนี้ และเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปแสงทอง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปสมัยเชียงแสน หน้าตักกว้าง 30 นิ้วชาวบ้านอัญเชิญมาจากวัดร้างแห่งหนึ่งในเขตตําบลแม่ตื่น อําเภอแม่ระมาด เมื่อปี พ.ศ.2473 ถือเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจําเมืองตาก   

- สิ่งสำคัญคู่วัด -
• หลวงพ่อแสนทอง พระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดตาก •

{ พระอุโบสถ }
สร้างแล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2513 กว้าง 8 เมตร ยาว 16 เมตร ประดิษฐาน พระพุทธรูปแสนทองหรือหลวงพ่อแสนหลวง อัญเชิญจากวัดร้างชื่อ วัดห้วยขนุน บริเวณอำเภอแม่ระมาด

ภายในอุโบสถมีพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานแก่วัดนี้   
{ พระประธานในพระอุโบสถ }
พระพุทธรูปปางปฐมเทศนาและมีพระเบญจวัคคีย์นั่งฟังอยู่   
{ พระพุทธรูปแสนทองหรือหลวงพ่อแสนหลวง }
หน้าตักกว้าง 30 นิ้ว ชาวบ้านอัญเชิญมาจากวัดร้างแห่งหนึ่งในเขตตําบลแม่ตื่น อําเภอแม่ระมาด เมื่อปี พ.ศ.2473 ถือเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจําเมืองตาก เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะเชียงแสน   
{ พระธาตุเจดีย์ทรงมอญย่อมุมไม้สิบหก }
พระธาตุเจดีย์อายุร้อยกว่าปี ภายในประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ องค์พระเจดีย์เป็นศิลปะแบบมอญ มีลักษณะเป็นทรงระฆังคว่ำ ฐานเจดีย์เป็นแบบย่อมุมไม้สิบหก แลงดงาม   
{ หอพระไตรปิฎกกลางน้ำ }
ตั้งอยู่บริเวณหลังวัด หอไตรแห่งนี้ทำด้วยไม้ สร้างขึ้นในสมัยอยุธยา ปัจจุบันชำรุดทรุดโทรมอย่างมาก ลวดลายแกะสลักเลือนรางจนแทบมองไม่เห็น และ ไม่มีการเปิดให้เข้าชมภายใน   
{ ภายในหอพระไตรปิฏกกลางน้ำ }   

 10,574


พระอารามหลวงทั่วไทย
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย