วัดสว่างอารมณ์ วรวิหาร (วัดจวน)


พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
สังกัดคณะสงฆ์ : มหานิกาย
วันตั้งวัด : พ.ศ. 2382
วันรับวิสุงคามสีมา : พ.ศ. 2330


วัดสว่างอารมณ์ วรวิหาร (วัดจวน)

สุโขทัย


ตั้งอยู่ติดกับแม่น้ำยม ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก วัดสว่างอารมณ์วรวิหาร ได้รับการสถาปนาขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก เมื่อประมาณ พ.ศ. 2338 โดยพระยาวิชิตภักดี (นาค) ผู้ครองเมืองสวรรคโลกในสมัยนั้น ได้บริจาคที่ดินจำนวน 42 ไร่ เพื่อใช้เป็นที่สร้างวัด พร้อมทั้งบริจาคเรือนพักหรือ จวน ให้เป็นเสนาสนะสงฆ์ (ที่อยู่อาศัย) ด้วย เหตุนี้ประชาชนจึงเรียกว่า วัดจวน

วัดสว่างอารมณ์วรวิหาร ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อประมาณ พ.ศ. 2330 ต่อมาเมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2501 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร วัดนี้ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ติดต่อกันมา ทั้งจากผู้ครองเมืองสวรรคโลก (คือ ตระกูล วิชิตนาค ในปัจจุบัน) และจากข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป

ปูชนียวัตถุที่สำคัญคือ พระพุทธเรืองฤทธิ์ เป็นพระพุทธรูปหล่อสำริดสมัยสุโขทัย หน้าตักกว้าง 2.30 เมตร สูง 2.80 เมตร มีพุทธลักษณะสวยงามมาก แต่เดิมประดิษฐานอยู่ที่อุโบสถวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเชลียง (วัดพระปรางค์) เมืองสวรรคโลกเก่า (อำเภอศรีสัชนาลัยในปัจจุบัน) ต่อมาเมื่อพระยาวิชิตภักดี (นาค) สร้างวัดสว่างอารมณ์เสร็จแล้วได้อัญเชิญมาประดิษฐาน เป็นพระประธานภายในพระอุโบสถ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ความสำคัญอีกประการหนึ่งของวัดสว่างอารมณ์วรวิหาร คือ ในระหว่างปี พ.ศ. 2372-2475 เป็นวัดที่เจ้าเมืองและกรมการเมืองสวรรคโลกกระทำพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา ณ เบื้องพระพักตร์พระพุทธเรืองฤทธิ์ ในเทศกาลตรุษไทยและสารทไทย ปีละ 2 ครั้ง   

- สิ่งสำคัญคู่วัด -
• พระพุทธเรืองฤทธิ์ พระประธานในพระอุโบสถ •

{ พระอุโบสถ }
สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2330 เป็นอาคารทรงไทย กว้าง 8 เมตร ยาว 22 เมตร สูง 16 เมตร เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธเรืองฤทธิ์   
{ พระพุทธเรืองฤทธิ์ }
เป็นพระพุทธรูปหล่อสำริดสมัยสุโขทัย หน้าตักกว้าง 2.30 เมตร สูง 2.80 เมตร มีพุทธลักษณะสวยงามมาก แต่เดิมประดิษฐานอยู่ที่อุโบสถวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเชลียง (วัดพระปรางค์) เมืองสวรรคโลกเก่า (อำเภอศรีสัชนาลัยในปัจจุบัน) ต่อมาเมื่อพระยาวิชิตภักดี (นาค) สร้างวัดสว่างอารมณ์เสร็จแล้วได้อัญเชิญมาประดิษฐาน เป็นพระประธานภายในพระอุโบสถ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา   
{ พระวิหาร }
สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2330 เป็นอาคารทรงไทย กว้าง 7.50 เมตร ยาว 14 เมตร สูง 15 เมตร เป็นที่เก็บรักษาพระพุทธรูปปางต่าง ๆ ของวัด   
{ พระมณฑป }
สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2424 โดยตระกูลคันธนาค เป็นอาคารทรงไทยจตุรมุข กว้างยาวด้านละ 11.50 เมตร มีกำแพงล้อมรอบ พร้อมซุ้มประตูทั้งสี่มุขเป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง   
{ จวน }
จวนของพระยาวิชิตภักดี (ชื่อเดิม “นาค”/พ.ศ. 2378-2385) ต้นสกุลวิชิตนาค พระยาผู้ปกครองเมืองสวรรคโลกในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 และได้ทำการโยกย้ายเมืองสวรรคโลกมาที่นี่ จึงได้สร้างวัดเพื่อเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองแก่เมืองสวรรคโลกโดยใช้ชื่อว่าวัดสว่างอารมณ์วรวิหาร และมอบถวายที่ดินถึง 42 ไร่ ให้เป็นที่ตั้งวัดและบริจาคจวนหรือเรือนพักให้เป็นเสนาสนะสงฆ์ด้วย ชาวบ้านจึงเรียกว่าวัดจวนที่ติดปากชาวบ้านเรียกกันจนถึงปัจจุบัน   
วัดสว่างอารมณ์วรวิหาร พระอารามหลวงของ อ.สวรรคโลก อายุกว่า 200 ปี   

 10,508


พระอารามหลวงทั่วไทย
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย