พจนานุกรมพุทธศาสน์

หมวด อ

พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ : ความหมายของคำศัพท์ทางพระพุทธศาสนา

อกนิษฐ์ - อกุปปธรรม
อกุศล - อกุศลวิตก
อคติ - องคุลิมาล
อจิตตกะ - อชาตศัตรู
อชิตมาณพ - อตีตานาคตังสญาณ
อตีตังสญาณ - อธิกรณ์
อธิกรณสมถะ - อธิบาย
อธิปเตยยะ, อธิปไตย - อธิษฐาน
อธิษฐานธรรม - อนัตตลักขณสูตร
อนัตตลักษณะ - อนาคตังสญาณ
อนาคามิผล - อนาถา
อนาบัติ - อนิจจลักษณะ
อนิจจสัญญา - อนุตฺตรํ ปุญฺญกฺเขตฺตํ โลกสฺส
อนุตตริยะ - อนุปาทิเสสนิพพาน
อนุปาทิเสสบุคคล - อนุปุพพิกถา
อนุพยัญชนะ
อนุพุทธ - อนุรักษ์
อนุราธ - อนุศาสน์
อนุศาสนีปาฏิหาริยะ - อเนญชาภิสังขาร
อเนสนา - อปราปริยเวทนียกรรม
อปริหานิยธรรม - อปโลกน์
อปโลกนกรรม - อภยคิริวิหาร
อภัพ - อภิณหปัจจเวกขณ์
อภิธรรมปิฎก - อภิสมาจาริกวัตร
อภิสมาจาริกาสิกขา - อมาวสี
อมิตา - อรรคสาวก
อรรถ - อรหัตตผล
อรหัตตมรรค - อรัญญิกธุดงค์
อรัญญิกวัตร - อริยบุคคล
อริยบุคคล ๗ - อรุณ
อรูป - อวหาร
อวันตี - อวิหิงสาวิตก
อศุภ - อสังหาริมะ
อสังหาริมทรัพย์ - อสีติมหาสาวก
อสุภ - อสุภะ - อเหตุกทิฏฐิ
อโหสิกรรม - อัคคัญญสูตร
อัคคิ - อังคุตตรนิกาย
อังคุตตราปะ - อัญญวาทกกรรม
อัญญสมานาเจตสิก - อัญญาโกณฑัญญะ
อัฏฐกะ - อัณฑชะ
อัฑฒมณฑล - อัตตา
อัตตาธิปเตยยะ - อันตคาหิกทิฏฐิ
อันตคุณ - อันตรายิกธรรม
อันติมวัตถุ - อัปปมาท
อัปปมาทคารวตา - อัพภาน
อัพภานารหะ - อัสสชิ
อัสสพาชี - อากาสานัญจายตนะ
อากิญจัญญายตนะ - อาจารย์
อาจารวิบัติ - อาณาจักร
อาณาประชาราษฏร์ - อาทิตยโคตร
อาทิตยวงศ์ - อานนท์
อานันทเจดีย์ - อาบัติชั่วหยาบ
อาบัติที่เป็นโทษล่ำ - อามะ
อามัย - อารมณ์
อารยะ - อารักษ์, อารักขา
อารัญญกวัตร - อาราธนา
อาราธนาธรรม - อาลัย
อาโลก - อาวุโส
อาศรม - อาสวักขยญาณ
อาสัญ - อาหารปริเยฏฐิทุกข์
อาหาเรปฏิกูลสัญญา - อิทธิปาฏิหาริย์
อิทธิวิธิ - อินทรีย์
อินทรียสังวร - อสิปตนมฤคทายวัน
อุกกลชนบท - อุชุปฏิปนฺโน
อุฏฐานสัญญามนสิการ - อุทก
อุทกสาฏิกา - อุทเทสิกเจดีย์
อุทธรณ์ - อุทิสสมังสะ
อุเทน - อุบาย
อุบาลี - อุเบกขา
อุโบสถ - อุปกะ
อุปการะ - อุปจาร
อุปจารภาวนา - อุปปถกิริยา
อุปปลวัณณา - อุปสมานุสติ
อุปสรรค - อุปสัมปทาเปกขะ
อุปสัมปทาเปกขา - อุปัชฌายวัตร
อุปัชฌายาจารย์ - อุปาทายรูป
อุปาทิ - อุพพาหิกา
อุพภตกสัญฐาคาร - อุรุเวลกัสสป
อุรุเวลา - เอกเทศ
เอกพีชี - เอกอุ
เอกัคคตา - โอกกันติกาปีติ
โอกกากราช - โอธานสโมธาน
โอปนยิโก - โอวาท
โอวาทปาฏิโมกข์ - โอสารณา


พระธรรมปิฎก (ปยุตฺโต) พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ โรงพิพม์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร  2538  หน้า 357 - 442.จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย