พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ W
W

wakefulness ชาคริยานุโยค.
walking to and fro จงกรม.
wander, v. จาริก.
wandering การจาริก; สงสาร (เวียนว่ายตายเกิด).
wandering ascetic; wanderer ปริพาชก.
warrior นักรบ, ขัตติยะ, ชนวรรณะกษัตริย์.
watch ยาม.
watchfulness สติสัมปชัญญะ, ชาคริยะ.
water อาโป. ดู cohesion.
way มรรค, ปฏิปทา.
weal หิตสุข.
wealth โภคะ, ธนะ.
walfare หิตสุข, ประโยชน์สุข.
Well-farer, the พระสุคต.
well-spoken words วาจาสุภาษิต.
Wesak ดู Vesak.
wheel of becoming; wheel of life ภวจักร.

Wheel of the Law; Wheel of the Doctrine

ธรรมจักร.
wheel of rebirths สังสารจักร.
wheel-turning monarch พระเจ้าจักรพรรดิ.
wholesome, adj. กุศล.
wholesome action กุศลกรรม.
wicked, adj. บาป, ชั่ว.
wieldiness กัมมัญญตา.
will ฉันทะ, เจตนา.
wind วาโย. v. to vibration.
wisdom ปัญญา.
wise man บัณฑิต.
wish ฉันทะ, อิจฉา (ความปรารถนา).
withdrawal อุพภาร, อุทธาร (การรื้อ-ถอน-เดาะ).
woe ทุกข์, อบาย.
wonder ปาฏิหาริย์.
worlding ปุถุชน.
worldly, adj. โลกิยะ, โลกีย์, สามิส,
worldly conditon โลกธรรม.
worldly vicissitudes โลกธรรม.
worthy one พระอรหันต์.
worry กุกกุจจะ.
wrath โกธะ.
wrong conduct ทุจริต.
wrong course อคติ.
wrongdoing ทุกกฏ.
wrongness มิจฉัตตะ.
wrong speech, offence of อาบัติทุพภาสิต.
wrong time วิกาล.[ จำนวนคนอ่าน 2147 คน ]

หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย