พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ H
H

halo ปภา.
happiness สุข.
harmlessness อหิงสา.
harmony สามัคคี.
harsh speech ผรุสวาจา.
hate โทสะ.
hatred โทสะ, เวร.
health อาโรคยะ, กัลลตา.
hearer สาวก ดู disciple.
heart หทัย.
heating element เตโชธาตุ.
heaven สัคคะ, สวรรค์.
heavenly abiding ทิพยวิหาร.
heavenly being เทพ, เทวดา, ขาวสวรรค์.
heavenly ear ทิพยโสต.
heavenly eye ทิพยจักษุ.
heedfulness อัปปมาท.
heedlessness ปมาทะ, ความประมาท.
hell นิรยะ, นรก.
help สังคหะ.
heptad สัตตกะ (หมวดเจ็ด).
here and now ทิฏฐธรรม, ทิฎฐธัมม์.
hereafter ปรโลก, สัมปรายะ.
heresy ติตถายตนะ.
heritage ทายัชชะ (ความเป็นทายาท, มรดก).
hermit enlightened one ปัจเจกพุทธ.
hexad ฉักกะ (หมวดหก).
higher knowledge ดู superknowledge.
higher mentality อธิจิตต์.
higher morality อธิศีล.
higher thought อธิจิตต์.
higher wisdom อธิปัญญา.
hindrance นิวรณ์.
holy life พรหมจรรย์.
holy men สมณพราหมณ์.
holy one พระอริยะ, พระอรหันต์.
homage นมะ, นมักการะ, ปูชา.
homeless one อนาคาริก.
homeless life อนาคาริยะ, ชีวิตอนาคาริก.
honesty อาชชวะ.
honour สักการะ, ปูชา.
hostile action เวร.
householder คฤหบดี, คฤหัสถ์.
house-life; household life ฆราวาส, ชีวิตคฤหัสถ์.
human being มนุษย์.
humility นิวาตะ (ความอ่อนน้อมถ่อมตน) adj. humble.
hut กุฎี (กระท่อม).
hypocrisy สาเฐยยะ, สาไถย.[ จำนวนคนอ่าน 2197 คน ]

หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย