พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์

พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

หมวด J
jealousy อิสสา, ความริษยา.
jewel รัตนะ (ใน “รัตนตรัย”).
joy โสมนัส, (เจตสิก) สุข, ปีติ, มุทิตา. ดู sympathetic joy.A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
สารบัญพจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ อังกฤษ-ไทย


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย