พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์

พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

หมวด S

sacrifice ยัญ (พราหมณ์); จาคะ, ปริจจาคะ.
safe, adj. เขม, เกษม.
saffron robe กาสาวพัสตร์.
sage มุนี.
salvation วิมุตติ.
sandals อุปาหนา.
Sangha, the สงฆ์, พระสงฆ์, คณะสงฆ์.
sapid object รสารมณ์.
satisfaction ปสาทะ, อัสสาทะ.
Saviour พระมหาไถ่, พระผู้ไถ่บาป (คริสต์ = พระเยซู; นำมาใช้เลียนศัพท์แทนนาถะ ในบางครั้ง แต่ไม่นิยม).
savour รส.
scepticism วิจิกิจฉา.
schedule มาติกา.
schism สังฆเภท.
School นิกาย (แห่งศาสนา).
science วิชชา.
scripture คัมภีร์, คันถะ, ปกรณ์.
search; searching เอสนา, ปริเยสนา (การแสวงหา).
search of truth ธัมมวิจยะ.
seat อาสนะ.
seclusion วิเวก.
sect นิกาย.
section วาระ, วรรค.
seeing ทัสสนะ.
seer อิสิ, ฤาษี.
self อัตตา, ตน, ตัวตน.
self-control ทมะ, สัญญมะ.
self-direction, right disposition in อัตตสัมมาปณิธิ.
self-illusion สักกายทิฏฐิ.
selfishness มัจฉริยะ.
self-knowledge อัตตัญญุตา.
self-mortification; self-torment อัตตกิลมถานุโยค.
self-possession สัมปชัญญะ.
sensation เวทนา ดู feeling.
sense-base อายตนะ.
sense-field อายตนะ.
sense-impression ผัสสา.
sense of shame หิริ.
sense of urgency สังเวคะ, ความสังเวช.
sense-organ อายตนะ.
sense-pleasure กาม.
sense-sphere อายตนะ.
sense craving กามตัณหา.
sense desire กาม, กามฉันทะ.
sensual indulgence กามสุขัลลิกานุโยค.
sensual lust กามราคะ.
sensual misconduct กาเมสุมิจฉาจาร.
sensual plane กามภูมิ.
sensual pleasure กาม, กามสุข, กามคุณ.
sensual sphere กามภพ.
sensuous craving กามตัณหา.
sensuous sphere กามภพ, กามโลก.
sentient being สัตว์.
separate treatment วิภังค์.
sequence อนุสนธิ.
serene, adj. สันตะ (ผู้สงบระงับ)
series สันตติ.
service เวยยาวัจจะ.

setting in motion  (หรือ setting rolling) in Wheel of the Doctrine

ธัมมจักกับปปวัตตนะ.
setting-up of mindfulness สติปัฏฐาน.
seven-times-at-most-stream-enterer โสดาบัน สัตตักขัตตุปรมะ.
sexual intercourse เมถุนธรรม.
sexual misconduct กาเมสุมิจฉาจาร.
shame หิริ, ลัชชา.
shameless, adj. อลัชชี.
shelter ตาณะ (ที่พำนัก-ต้านทาน-กันภัย).
shoe ปาทุกา.
sign นิมิต.
Signs of Being, the Three ไตรลักษณ์.
simile อุปมา.
simplicity ปัปปิจฉตา, มักน้อย.
single-seed เอกพีชี.
skilful action กุศลกรรม.
skill โกสัลละ, โกศล, ทักขะ, ทักษะ.
skilled; skilful, adj. กุศล
slander ปิสุณาวาจา, เปสุญวาท.
sloth ถีนะ, ลีนตา.
smirching มักขะ.
sociability สมานัตตตา.
softness มุทุตา; มัททวะ.
solid element ปฐวธาตุ.
solitude วิเวก.
sorrow โสกะ, โศก.
sound สัททะ (เสียง).
source นิทาน (เหตุ, ที่มา).
soul อัตตา, อาตมัน, ชีวะ.
soulless อนัตตา.
soullessness อนัตตตา.
space อากาส (ช่องว่าง), อวกาศ.
specific conditionality อิทัปปัจจยตา.
specification วิภาค.
speech วาจา, วจี, ภาสิต, วจีวิญญัติ.
spite อุปนาหะ.
spontaneously born creature โอปปาติกะ.
stain มละ, มลทิน.
standing (in the Order) (จำนวน) พรรษา (ในภิกขุภาวะหรือในเพศบรรพชิต).
steadiness ฐิติ.
stealing อทินนาทาน.
Stilled One, the พระมุนี.
stillness โมไนย.
stinginess มัจฉริยะ.
storing up อุปจยะ.
straightness อุชุกตา, อาชชวะ.
stream-enterer; stream-entrant; stream-winner; stream-attainer โสดาบัน.
stream-entry, fruition of โสดาปัตติผล.
stream-entry, path of โสดาปัตติมรรค.
strength พละ.
striving ปธาน, วิริยะ.
stumbling block อันตราย, อันตรายิกธรรม.
sublime states พรหมวิหาร.
substitution of opposites ตทังคะ.
substratum of rebirth อุปธิ.
subtle, adj. สุขุม.
success อิทธิ, สัมปัตติ.
suffering ทุกข์
suitable, adj. สัปปายะ, กัปปิยะ, อนุรูป.
sunshade ฉัตร (ร่ม).
superknowledge อภิญญา.
supermundane; supramundane, adj. โลกุตตระ.
supernormal power อิทธิปาฏิหาริย์.
support นิสสัย (ที่อาศัย); อุปถัมภ์.
suppression วิกขัมภนะ.
supreme abidings พรหมวิหาร.
supreme dwellings พรหมวิหาร.
suspension อุกเขปนียกรรม.
sustained application วิจาร.
sympathetic joy มุทิตา.


พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ : อังกฤษ - ไทย

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Zจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย