พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ R
R

radiation เตโชธาตุ.
rag-robe บังสุกลจีวร.
rains-residence; rains-retreat จำพรรษา, วัสสาวาสะ
rapture ปีติ.
reaching ปัตติ (การบรรลุ)
reality ตถตา, ยถาภูตธรรม.
realization สัจฉิกิริยา, สัจฉิกรณะ, อธิคม (การทำให้แจ้ง, การบรรลุ).
reappearance อุปบัติ.
reason การณะ, โยนิ, วิมังสา.
rebirth ปุนภพ, ชาติใหม่, การเกิดใหม่.
recipient ปฏิคาหก, ลาภี.
recitation การสาธยาย, การสวด. v. to recite.
recluse สมณะ.
recollection อนุสติ.
reconciliation ปฏิสาราณียกรรม.
reconnection ปฏิสนธิ.
rectitude อุชุกตา.
refectory ภัตตัคคะ (โรงฉัน, หอฉัน).
refraining สังยมะ, สัญญมะ, เวรมณี.
refuge สรณะ.
Refuge, the Threefold ไตรสรณะ.
refuse-rag-robe บังสุกุลจีวร.
registration ตทารมณ์, ตทาลัมพนะ.
rehearsal สังคีติ, สังคายนา.
reincarnation อวตาร (พราหมณ์, ฮินดู).
relative; relation ญาติ.
relaxation ปัสสัทธิ.
release วิโมกข์, วิมุตติ.
relics (of the Buddha) พระธาตุ, พระสารีริกธาตุ.
relief ภาพสลักนูน, รูปนูน.
relinking ปฏิสนธิ.
remembrance of previous births ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ.
remorse วิปฏิสาร, กุกกุจจะ.
renouncing ปริจจาคะ.
renown กิตติ, กิตติศัพท์.
renunciation เนกขัมมะ. v. to renounce.
repairs นวกรรม, ปฏิสังขรณ์.
reprover โจทก์.
reproving โจทนา. v. to reprove.
repugnance ปฏิฆะ.
repulsion ปฏิฆะ.
repulsive, adj. ปฏิกูล.
requisite บริขาร, ปัจจัย.
resentment ปฏิฆะ.
resistance ปฏิฆะ.
resolution อธิโมกข์, อธิมุติ; (วินัย) กรรมวาจา.
resolve อธิษฐาน, อธิมุติ.
resort โคจร.
respect คารวะ.
respectable person ครุฐานียบุคคล.
restlessness อุทธัจจะ, วิชัมภิตา.
restoration โอสารณา; ปฏิสังขรณ์.
restraint สังวร, สังยมะ; นิคหะ.
restraint of the senses อินทรียสังวร.
result ผล, วิบาก.
retrocognition ปุพเพนิวาสานุสติญาณ (เทียบ)
reverence อุปจายนะ, คารุวะ.
Reverend คำเรียกนำหน้าชื่อพระสงฆ์ แสดงคารวะ นิยมใช้กับพระสงฆ์ฝ่ายมหายานหรือนักบวชในศาสนาอื่น. ดู Vernerable.
reverse order ปฏิโลม.
review; reviewing ปัจจเวกขณ์.
riches โภคะ.
right, adj. สัมมา.
Right Action สัมมากัมมันตะ.
Right Concentration สัมมาสมาธิ.
Right Conduct ดู Right Action.
Right Effort สัมมาวายามะ.
right endeavour สัมมัปปธาน.
Right Deliverance สัมมาวิมุตติ.
Right Intent ดู Right Thought.
Right Knowledge สัมมาญาณะ
Right Livelihood สัมมาอาชีวะ.
Right Means of Livelihood ดู Right Livelihood.
Right Meditation ดู Right Concentration.
Right Mindfulness สัมมาสติ
Right Motives ดู Right Thought.
Right Speech สัมมาวาจา.
right striving สัมมัปปธาน.
Right Thought สัมมาสังกัปปะ.
Right Understanding สัมมาทิฎฐิ.
Right View ดู Right Understanding.
righteous, adj. ธรรมิก, เป็นธรรม.
righteous man สัปบุรุษ, สัตบุรุษ.
righteousness ธรรม.
rightness สัมมัตตะ.
rigidity ถัมภะ.
ripening วิบาก.
risk เวร.
rites and rituals สีลัพพตะ.
rivalry ปลาสะ, สารัมภะ.
road to power อิทธิบาท. ดู basis for success.
robe จีวร
root มูล
root-cause เหตุ.
round วัฏฏะ.

round of rebirth; roundabout of births

สังสารวัฏฏ์, วัฏฏสงสาร, สงสาร.
rug สันถัต.
rule and ritual สีลัพพตะ, ศีลและพรต.
rule of training สิกขาบท.
rumination วิจาร.[ จำนวนคนอ่าน 2420 คน ]

หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย