พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์

พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

หมวด L
laity, the พวกคฤหัสถ์, พวกชาวบ้าน.
lamentation ปริเทวะ.
latent bias อนุสัย.
latent tendency อนุสัย.
Law, the พระธรรม.
lay devotee อุบาสก.
lay disciple อุบาสก, คฤหัสถสาวก.
lay follower อุบาสก, พุทธศาสนิก ฝ่ายคฤหัสถ์.
laying down การบัญญัติ (สิกขาบท). v. to lay down.
layman คฤหัสถ์.
laziness โกสัชชะ, อาลัสยะ.
learner เสขะ.
learning สุตะ.
legal question อธิกรณ์.
Lesser Vehicle หีนยาน.
lethargy ถีนะ.
lethargy and drowsiness ถีนมิทธะ.
letter อักขระ, พยัญชนะ.
liberality ทาน, จาคะ.
liberation วิโมกข์, วิมุตติ.
life-faculty ชีวิตินทรีย์.
life-principle ชีวะ, ชีวิตินทรีย์.
life-span อายุ, ชีวกาล, ชนมกาล, อายุกัป.
lightness ลหุตา.
liquor สุรา.
livelihood อาชีวะ.
living in befitting places ปฏิรูปเทสวาส.
living within one’s means สมชีวิตา.
loathsome, adj. ปฏิกูล. n. loathsomeness.
lodgings เสนาสนะ.
longing อิจฉา (ความอยาก).
love เปมะ, เปรม.
loving-kindness เมตตา.
lunar, adj. ทางจันทรคติ.
lunar calendar ปฏิทินจันทรคติ.
lust ราคะ.
lusting wish ฉันทราคะ.
lying; lying speech ดู false speech.A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
สารบัญพจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ อังกฤษ-ไทย


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย