พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ V
V

vain talk สัมผัปปลาปะ.
vanity มทะ
vegetable-growth ภูตคาม.
Venerable คำเรียกนำหน้าชื่อพระสงฆ์แสดงคารวะ นิยมใช้กับพระเถรถหรือพระสงฆ์ทางสมณศักดิ์ (ย่อ Ven.)~
veneration คารวะ, นมะ, ปูชา.
verbal action วจีกรรม.
verbal formation; verbal functions วจีสังขาร.
verbal good conduct วจีสุจริต.
verbal misconduct วจีทุตริต.
verdict of innocence สติวินัย.
verdict of past insanity อมูฬหวินัย.
verdict in the presence of สัมมุขาวินัย.
verification สัจฉิกิริยา, สัจฉิกรณะ.
verse คาถา.
Vesak วิสาขบูชา (นิยมใช้ในลังกาและอินเดีย = Visakha Puja)
vibration, the element of วาโยธาตุ.
vices of conduct กรรมกิเลส.
view ทิฏฐิ.
village-dweller คามวาสี.
virtue ศีล, คุณธรรม adj. virtuous.
virtue and duty สีลัพพตะ, ศีลและพรต.
visible for oneself, adj. สันทิฏฐิกะ.
visible object; visual object รูปารมณ์.
vision ทัสสนะ.
vital formation อายุสังขาร.
vitality ชีวิตินทรีย์.
void; voidness สุญญตา.
volition เจตนา.
volitional activities สังขาร.
voting-ticket สลาก (สำหรับลงคะแนนเสียง).[ จำนวนคนอ่าน 2025 คน ]

หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย