พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์

พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

หมวด K
Kamma; Karma กรรม.
Karmically acquired, adj. อุปาทินนะ, กรรมชะ.
killing ปาณาติบาต.
kindly speech ปิยวาจา.
kinsman ญาติ.
knowable things เญยยธัมม์, ไญยธรรม.
knowing and seeing ญาณทัสสนะ.
knowledge ญาณ, วิชชา.A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
สารบัญพจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ อังกฤษ-ไทย


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย