พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ B
B

bad บาป ดู evil.
bad company ปาปสหายตา (ความมีเพื่อนชั่ว).
balanced life; balanced livelihood สมชีวิตา.
banishment ปัพพาชนียกรรม.
basis of mindfulness สติปัฏฐาน.
basis for success อิทธิบาท.
becoming ภพ, ภาวะ.
being สัตว์.
belief in a Soul or Self สักกายทิฏฐิ.
benefaction ทาน, อัตถจริยา.
benefactor ทายก.
benefit อานิสงส์, อัตถะ, อรรถ.
benevolence อัตถจริยา.
besotting drink มัชชะ.
birth ชาติ.
birth story ชาดก.
blameless action อนวัชชกรรม (การกระทำอันปราศจากโทษไม่มีข้อเสียหาย แต่เป็นคุณประโยชน์).
Blessed One, the ภควา (พระผู้มีพระภาค).
blessing พร, มงคล, อนุโมทนา, อานิสงส์.
bliss สุข.
Bodhisatta, Bodhisattva พระโพธิสัตว์.
bodily, adj. กายิกะ (ทางกาย).
bodily action กายกรรม.
bodily avenue กายทวาร.
bodily formation; bodily functions กายสังขาร.
bodily good conduct กายสุจริต.
bodily happiness กายิกสุข.
bodily misconduct กายทุจริต.
bodily pain กายิกทุกข์.
body กาย.
bond โยคะ.
boon พร.
border district ปัจจันตชนบท.
boundary สีมา.
bourn คติ.
bowl ดู alms-bowl.
Brahma-farer พรหมจารี.
Brahma-faring พรหมจรรย์.
Brahmin, Brahman พราหมณ์.
breathing in อัสสาสะ (การหายใจเข้า).
breathing out ปัสสาสะ (การหายใจออก).
Buddha, the พระพุทธเจ้า.
Buddhism พระพุทธศาสนา.
Buddhist พุทธศาสนิก.
buoyancy ลหุตา (ความเบา).
burden ธุระ, ภาระ.[ จำนวนคนอ่าน 2877 คน ]

หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย