พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ T
T

tactile object โผฏฐัพพะ.
taint อาสวะ.
taking what is not given อทินนาทาน.
tale-bearing ปิสุณาวาจา, เปสุญวาท.
talk กถา.
taming ทมะ.
tangible object โผฏฐัพพารมณ์, โผฏฐัพพะ.
task กิจ.
taste รส.
teacher อาจารย์.
teaching เทศนา, ธรรม.
Teaching; Teachings, the พระธรรม.
telepathy เจโตปริยญาณ (เทียบ)
temperament จริต.
temperature อุตุ.
Tempter, the มาร.
term บท.
test วีมังสนะ.
tetrad จตุกกะ (หมวดสี่).
thanking อนุโมทนา.
Theravada เถรวาท (นิกายพระพุทธศาสนาดั้งเดิมฝ่ายใต้ คู่กับมหายาน).
things ธัมมา, ธรรม.
thirst ตัณหา, ปิปาสา.
thought จิต, จิตตุบาท, สังกัปป์, วิตักกะ.
thought-conception วิตก.
tie คันถะ.
tolerance ขันติ.
tongue ชิวหา.
torpor มิทธะ.
touch โผฏฐัพพะ.
town-monk พระคามวาสี.
training สิกขา, ทมะ, ภาวนา; เสขิยะ.
Training, the Threefold ไตรสิกขา.
training rule สิกขาบท.
tranquility ปัสสัทธิ, สมถะ.
tranquility Development สมถภาวนา.
transcendental โลกุตตระ.
transformation วิปริณาม.
transgression วีติกกมะ (การละเมิด).
transience; transiency อนิจจตา.
transient, adj. อนิจจ์, อนิจจัง.
treasure รันตะ, นิธิ, ธนะ.
triad ติกะ (หมวดสาม).
Triple Gem, the พระรัตนตรัย.
triplet ติกะ (หมวดสาม).
true doctrine สัทธรรม.
true man สัปบุรุษ, สัตบุรุษ.
truth สัจจะ.
twin miracle; twin wonder ยมกปาฏิหาริย์.[ จำนวนคนอ่าน 2145 คน ]

หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย