พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ O
O

obedience โสวจัสสตา.
object อารมณ์.
objective-field วิสัย.
objectivity ตถตา.
oblation พลี, พลีกรรม.
obligations ปาติโมกข์, กิจ, ธุระ, พันธะ.
observance อุโบสถ, วัตร, การรักษา (ศีล เป็นต้น).
obsession ปริยุฏฐานะ, ปปัญจะ.
obstinacy ถัมภะ.
obstruction นิวรณ์. ดู hindrance.
octad อัฏฐกะ (หมวดแปด).
odorous object คันธารมณ์.
odour คันธะ.
offence อาบัติ.
offering พลี, ทักขิณา, ทักษิณา, บูชา.
old age ชรา.
olfactory organ ฆานะ.
omen นิมิต; good omen มงคล.
omnipotent, adj. สัพพาภิภู.
omniscience สัพพัญญุตา.
Omniscient, the พระสัพพัญญู.
once-returner สกทาคามี.
once-returning, fruition of สกทาคามิผล.
once-returning, path of สกทาคามิมรรค.
one-pointedness of mind เอกัคคตา, จิตตัสเสกัคคตา.
onlooking-equanimity อุเบกขา.
opposite, adj. ปฏิปักข์.
Order, the พระสงฆ์, คณะสงฆ์.
ordinary man ดู worldling.
ordination อุปสัมปทา, การอุปสมบท. v. to ordain.
origin สมุทัย.
Origin of Suffering ทุกขสมุทัย, สมุทัย.
origination สมุฏฐาน.
other world ปรโลก.
outer sense-sphere พาหิรายตนะ (อายตนะ-ภายนอก).
outcast วสละ (คนถ่อย-ต่ำทราม).
outcaste จัณฑาล.
outguidable person เวไนยบุคคล.
overcoming ปหานะ.
ownership, the bliss of อัตถิสุข (สุขเกิดจากความมีทรัพย์).[ จำนวนคนอ่าน 2336 คน ]

หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย