พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ U
U

ultimate sense; ultimate reality ปรมัตถ์.
ultramundane ดู supermundane
uncertainty วิจิกิจฉา.

uncompounded; unconditioned, adj.

อสังขตะ.
unconscious mind ภวังคจิต.
unconscious state ภวังค์.
undeclared อัพยากตะ, อัพยากฤต.
underlying tendency อนุสัย.
understanding ปัญญา.
undertaking สมาทาน. v. to undertake.
undetermined offence อนิยต.
unification เอกัคคตา.
uninstigated, adj. อสังขาริก.
unity เอกัตตะ, เอกีภาพ.
unknowing อัญญาณ.
unprofitable, adj. อกุศล.
unprompted, adj. อสังขาริก.
unrighteous greed วิสมโลภ (= อภิชฌา)
unskilful, adj. อกุศล.
unskilled action อกุศลกรรม.
unsurpassed, adj. อนุตตระ.
unworldly, adj. นิรามิส.
urgency, sense of สังเวคะ, สังเวช.
usage โวหาร.
utterance อุทาน, วจนะ.[ จำนวนคนอ่าน 1915 คน ]

หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย