พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ F
F

factor องค์.
faculty อินทรีย์.
fading away of craving ตัณหักขยะ.
fading of lust วิราคะ.
failure วิบัติ.
faith ศรัทธา ดู confidence.
falseness; falsity มิจฉัตตะ.
false speech มุสาวาท.
false views มิจฉาทิฏฐิ.
fame กิตติศัพท์, สิโลกะ.
favourable, adj. สัปปายะ.
fear ภยะ.
fear of blame โอตตัปปะ.
feeling เวทนา.
femininity อิตถีภาวะ, อิตถินทรีย์.
fetter สังโยชน์, สัญโญชน์.
final knowledge อัญญา.
fine-material sphere รูปภพ, รูปโลก.
firmness ธิติ.
Five Precepts, the เบญจศีล.
fixation อุปาทาน.
flavour รส.
flood โอฆะ.
fluid element อาโปธาตุ.
flurry and worry อุทธัจจกุกกุจจะ.
follower สาวก, ศาสนิก.
fool พาล, คนพาล.
foolish man โมฆบุรุษ.
forbearance ตีติกขา, ขันติ.
forest-dweller อรัญวาสี.

forfeiture, offence of expiation involving

อาบัตินิสสัคคียปาจิตตีย์.
form รูป.
formal act สังฆกรรม.

formal meeting of the Order, offence entailing a

อาบัติสังฆาทิเสส.
formations สังขาร.
former action บุพกรณ์.
former habitation บุพเพนิวาส.
formless อรูป.
forward order อนุโลม.
foundation of mindfulness สติปัฏฐาน.
fragrant, adj. สุคนธ์.
Fragrant Cell, the พระคันธกุฎี.
fraud สาเฐยยะ, สาไถย.
freedom วิมุตติ.
friend มิตร.
friendliness เมตตา.
frivolous talk สัมผัปปลาปะ.
fruit; fruition ผล, วิบาก.
Fully Enlightened One, the พระสัมมาสัมพุทธเจ้า.
full moon; full-moon day บุณมี, บูรณมี, วันเพ็ญ.
function กิจ, รส.
functional consciousness กิริยาจิต.
fundamental precepts ปาติโมกข์.
fundamentals of mindfulness สติปัฏฐาน.[ จำนวนคนอ่าน 2196 คน ]

หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย