พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์

พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

หมวด G
gain ลาภ.
gambling การพนัน.
generosity จาคะ, ทาน.
gentleness มัททวะ.
gesture กายวิญญัติ.
ghee สัปปิ.
ghost เปรต.
gift ทาน, ทานวัตถุ.
giving ทาน.
giving up จาคะ, ปริจจาคะ.
goal อัตถะ, ปริโยสาน.
god เทวะ, เทพ, เทวดา.
going forth (from home) ปัพพัชชา.
good, n. อัตถะ. adj. กัลยาณะ, บุญ.
good company กัลยาณมิตตมา.
gossip สัมผัปปลาปะ.
grasping อุปาทาน.
grateful, adj. กตัญญู.
gratefulness กตัญญุตา, กตัญญูกตเวทิตา.
gratification อัสสาทะ.
gratitude กตัญญุตา, กตัญญูกตเวทิตา.
grave offence อาบัติกุลลัจจัย.
great entity มหาภูต.
Great Man มหาบุรุษ.
Great Renunciation, the มหาภิเนษกรมณ์.
Great Vehicle มหายาน.
greed โลภะ.
greediness มหิจฉตา (ความมักมากอยากใหญ่).
grief โทมนัส, โสกะ.
group-meal คณโภชน์.
Groups of Existence, the Five ขันธ์ 5.
growth อุปจยะ.
grudging อุปนาหะ.
guidance นิสสัย (ในวินัย).
guide สรณะ, เนตติ.
guiding out วินัย.
guile กุหนา.A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
สารบัญพจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ อังกฤษ-ไทย


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย