พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์

พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

หมวด D
danger อันตราย, อาทีนพ.
death มรณะ, มัจจุ, จุติ.
deathless, adj. อมตะ.
debauchery อิตถีธุตตตา (ความเป็นนักเลงหญิง).
decad ทสกะ (หมวดสิบ).
decay ชรา, ชรตา.
decease จุติ.
deceit มายา.
decision of the majority เยภุยยสิกา.
decline ปราภวะ (ความเสื่อม).
deed กรรม.
defeat, offence involving อาบัติปาราชิก.
defilement กิเลส.
definition ววัตถาน.
deliverance วิมุตติ, วิโมกข์.
delusion โมหะ.
demeritorious action บาปกรรม.
demon อสูร, ยักษ์.
demonstration นิทเทส.
denigration มักขะ.
dependence นิสสัย (ในวินัย).
dependent origination ปฏิจจสมุปบาท.
deportment อิริยาบถ.
derivative matter อุปาทายรูป.
derived materiality อุปาทายรูป.
description บัญญัติ.
designation อธิวจนะ, อธิพจน์.
desire ฉันทะ, กาม, ตัณหา, อิจฉา (ความอยาก).
despair อุปายาส (ความผิดหวัง-คับแค้นใจ).
destination คติ.
destruction พยสนะ, หายนะ, วินาส, ปหานะ, ขยะ.
destruction of life ปาณาติบาต.
detachment วิราคะ.
detraction มักขะ.
development ภาวนา.
devotee, lay อุบาสก.
Dhamma; Dhamma, the พระธรรม, ธรรม.
deligence อัปปมาทะ, อุฏฐาน (ความหมั่นขยัน).
direct knowledge อภิญญา.
disappearance จุติ, อันตรธาน.
discernment วิจักขณา.
disciple สาวก.
discipline วินัย.
discontent อรติ, อนภิรติ (ความไม่ยินดี, เบื่อหน่าย).
discovery พุทธิ, โพธิ.
discrimination ปฏิสัมภิทา.
discursive thinking วิจาร.
discussion สากัจฉา.
disease โรค, พยาธิ (ความเจ็บไข้).
disparaging ปลาสะ.
dispassion นิพพิทา.
dispensation ศาสนธรรม, พระศาสนา.
dispute วิวาท.
disquisition ธรรมบรรยาย.
dissension ความร้าวราน-แตกแยก. (in the Order) สังฆราชี.
distraction อุทธัจจะ, วิกเขปะ (ความฟุ้งซ่าน).
diversification ปปัญจะ.
divine ทิพย์, พรหม.
divine abiding พรหมวิหาร. ดู sublime states.
divine ear ทิพยโสต.
divine eye ทิพยจักษุ.
divine life พรหมจรรย์. ดู holy life.
doctrine ธรรม, พระธรรม, ปาพจน์.
domain วิสัย, ภพ.
domineering ปลาสะ.
donation ทาน, การบริจาค.
donor ทายก.
door ทวาร.
doubt วิจิกิจฉา, กังขา.
downfall ปราภวะ (ความเสื่อม), อบาย.
drawsiness มิทธะ.
drunkenness สุราธุตตตา (ความเป็นนักเลงสุรา).
dulness, dullness โมหะ.
duties of the King; duties of the ruler ราชธรรม.
duty กิจ, วัตร.
dwelling วิหาร (ที่อยู่).
dwelling in a favourable place ปฏิรูปเทสวาส.
dyad ทุกะ (หมวดสอง).A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
สารบัญพจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ อังกฤษ-ไทย


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย