พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ A
A

abandoning; abandonment ปหานะ, จาคะ (การสละ-ละ).
abiding วิหาร (ธรรม).
abode ภพ; เสนาสนะ, อาลยะ, วิหาร.
absolute sense ปรมัตถ์.
absolute truth ปรมัตถสัจจะ.
absorption ฌาน, อัปปนา.
abstention เวรมณี, v. to abstain.
abstinence วิรัติ.
access concentration อุปจารสมาธิ.
accessory บริวาร, บริวาร (สิ่งของ).
accompanied by สหรคต, สหคต.
accomplishment, basis of อิทธิบาท.
achievement สัมปทา.
acquisition ลาภ.
act กรรม.
act, formal สังฆกรรม.
action กรรม, กัมมันตะ.
adaptability กัมมัญญตา.
adept อเสขะ.
adherence to habits and practices สีลัพพตปรามาส.
adherent ศาสนิก.
adjustment ทมะ.
admonition โอวาท.
adultery กาเมสุมิจฉาจาร.
advantage อานิสงส์.
adverting อาวัชชนะ.
advice โอวาท.
aeon กัป, กัลป์.
affliction พยาธิ.
age วัย.
ageing ชรา.
aggregate ขันธ์.
agility ลหุตา.
agitation อุทธัจจะ.
agreeable อิฏฐะ (น่าปรารถนา).
agreement สมมติ (การตกลงร่วมกัน - มอบหมาย - แต่งตั้ง)
aim อัตถะ, อรรถ.
allowable adj. กัปปิยะ.
alms, almsfood ภิกษา, ทาน, ทานวัตถุ, บิณฑบาต.
alms-bowl บาตร.
alms-gathering บิณฑบาต, การไปบิณฑบาต.
alms resort โคจร (ที่เที่ยวบิณฑบาต, ที่หาอาหาร).
almsround การไปบิณฑบาต.
alteration วิปริณาม.
analysis วิภังค์, วินิพโภค.
analytic insight ปฏิสัมภิทา.
anger โกธะ.
annihilationism อุจเฉทวาท, อุจเฉททิฐิ.
anxiety อุทธัจจกุกกุจจะ.
apperception ชวนะ.
arahat; Arahant พระอรหันต์.
Arahatship อรหัตต์, อรหัตตผล.
ardour ตปะ, ตบะ, อาตปะ, ความเพียรเผากิเลส.
arising อุปปาทะ, อุบัติ.
ariyan อริยะ.
arrogance อติมานะ.
ascetic ฤษี, ดาบส, นักพรต, นักบวช.
ascetic pratices ตบะ, ธุดงค์.
aspect อาการ.
assembly สภา, บริษัท (= ปริสา-ที่ประชุมหรือชุมชน หมู่ชน ไม่ใช่บริษัทในภาษาไทย).
associated with สัมปยุค.
association สัมปโยคะ, เสวนา.
assuming อุปาทาน.
attachment อุปาทาน.
attainment อภิสมัย (การบรรลุ), สมาบัติ.
attainment concentration อัปปนาสมาธิ.
attendance อุปัฏฐาน (การบำรุง-เฝ้า-พยาบาล).
attendant อุปฐาก.
attention มนสิการ.
attentiveness ความมีสติ.
audible object สัททารมณ์, สัททะ (เสียง).
austere practices ธุดงค์.
austerities ตบะ, การประพฤติวัตรทรมานตน, พรต.
authority อาณา, อิสริยะ.
avarice มัจฉริยะ.
aversion ปฏิฆะ, อรติ.
avoidance วิรัติ, สังวร.
Awakened One, the พระพุทธเจ้า.
Awakening อภิสัมโพธิ, การตรัสรู้.
awareness สัมปชัญญะ.[ จำนวนคนอ่าน 3642 คน ]

หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย