พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ P
P

pain ทุกข์.
painful feeling ทุกขเวทนา.
Pali Canon พระไตรปิฎก.
Parinirvana ปรินิพพาน.
parricide ปิตุฆาต, มาตาปิตุฆาต.
partiality ฉันทาคติ.
passing away มรณะ, กาลกิริยา.
Path, the มรรค.
patience ขันติ, ขมะ.
patricide ปิตุฆาต.
peace สันติ, อุปสมะ.
penetration ปฏิเวธ, นิพเพธ.
pentad ปัญจกะ (หมวดห้า).
perception สัญญา.
perdition วินิบาต.
Perfect One, the พระตถาคต.
perfection บารมี.
perfectness สัมปัตติ, สมบัติ.
peril อาทีนพ, ภัย.
perplexity วิจิกิจฉา.
person บุคคล.
perspicuity ปฏิภาณ.
perversion วิปัลลาส.
physical, adj. กายิกะ (ทางกาย) ดู bodily.
physical basis of mind หทัยวัตถุ.
plane ภูมิ.
pleasant feeling สุขเวทนา.
pleasing, adj. ปาสาทิกะ (น่าเลื่อมใส).
pleasure สุข.
posture อิริยาบถ.
power พละ.
practice การปฏิบัติ, การปฏิปทา.
praise วัณณะ (คำสรรเสริญ), ปสังสา.
preaching เทศนา. v. to preach.
precept สิกขาบท, (ข้อ) ศีล.
preceptor อุปัชฌาย์.
predominance อธิปไตย.
prejudice อคติ.
preliminary duties บุพกิจ.
preparation บริกรรม (การตระเตรียม).
presumption สารัมภะ.
previous benefactor บุพการี.
previous life ปุริมชาติ, บุพชาติ, ชาติก่อน.
pride มานะ, มทะ.
priest นักบวช, พราหมณ์.
primary element มหาภูต.
probation ปริวาส.
probationer สิกขมานา.
proclamation อนุสาวนา.
proficiency ปาคุญญตา; โกศล.
proficiency as to progress อายโกศล.
proficiency as to regress อปายโกศล.
proficiency of method อุปายโกศล.
profitable, adj. กุศล.
profound, adj. คัมภีระ, ลึกซึ้ง.
prompted, adj. สสังขาริก.
propagation การเผยแผ่.
property สมบัติ.
prose; prose-exposition วยากรณ, ไวยากรณ์ (คำร้อยแก้ว).
prosperity สัมปทา.
protection อารักขา.
provenance นิทาน (เหตุ, ที่มา).
psychic power อภิญญา.
pupil อันเตวาสิก, ศิษย์.
Pure Abodes สุทธาวาส.
purification วิสุทธิ.
purity ปาริสุทธิ, วิสุทธิ.
purport อธปบาย (นัยประสงค์).
pursuit อนุโยค.[ จำนวนคนอ่าน 2307 คน ]

หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย