พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์

พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

หมวด P
pain ทุกข์.
painful feeling ทุกขเวทนา.
Pali Canon พระไตรปิฎก.
Parinirvana ปรินิพพาน.
parricide ปิตุฆาต, มาตาปิตุฆาต.
partiality ฉันทาคติ.
passing away มรณะ, กาลกิริยา.
Path, the มรรค.
patience ขันติ, ขมะ.
patricide ปิตุฆาต.
peace สันติ, อุปสมะ.
penetration ปฏิเวธ, นิพเพธ.
pentad ปัญจกะ (หมวดห้า).
perception สัญญา.
perdition วินิบาต.
Perfect One, the พระตถาคต.
perfection บารมี.
perfectness สัมปัตติ, สมบัติ.
peril อาทีนพ, ภัย.
perplexity วิจิกิจฉา.
person บุคคล.
perspicuity ปฏิภาณ.
perversion วิปัลลาส.
physical, adj. กายิกะ (ทางกาย) ดู bodily.
physical basis of mind หทัยวัตถุ.
plane ภูมิ.
pleasant feeling สุขเวทนา.
pleasing, adj. ปาสาทิกะ (น่าเลื่อมใส).
pleasure สุข.
posture อิริยาบถ.
power พละ.
practice การปฏิบัติ, การปฏิปทา.
praise วัณณะ (คำสรรเสริญ), ปสังสา.
preaching เทศนา. v. to preach.
precept สิกขาบท, (ข้อ) ศีล.
preceptor อุปัชฌาย์.
predominance อธิปไตย.
prejudice อคติ.
preliminary duties บุพกิจ.
preparation บริกรรม (การตระเตรียม).
presumption สารัมภะ.
previous benefactor บุพการี.
previous life ปุริมชาติ, บุพชาติ, ชาติก่อน.
pride มานะ, มทะ.
priest นักบวช, พราหมณ์.
primary element มหาภูต.
probation ปริวาส.
probationer สิกขมานา.
proclamation อนุสาวนา.
proficiency ปาคุญญตา; โกศล.
proficiency as to progress อายโกศล.
proficiency as to regress อปายโกศล.
proficiency of method อุปายโกศล.
profitable, adj. กุศล.
profound, adj. คัมภีระ, ลึกซึ้ง.
prompted, adj. สสังขาริก.
propagation การเผยแผ่.
property สมบัติ.
prose; prose-exposition วยากรณ, ไวยากรณ์ (คำร้อยแก้ว).
prosperity สัมปทา.
protection อารักขา.
provenance นิทาน (เหตุ, ที่มา).
psychic power อภิญญา.
pupil อันเตวาสิก, ศิษย์.
Pure Abodes สุทธาวาส.
purification วิสุทธิ.
purity ปาริสุทธิ, วิสุทธิ.
purport อธปบาย (นัยประสงค์).
pursuit อนุโยค.A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
สารบัญพจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ อังกฤษ-ไทย


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย