พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์

พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

หมวด ด

ดวงตาเห็นธรรม

ดู ธรรมจักษุ. 

ดาบส

a hermit; ascetic.

ดาวดึงส์

the realm (or heaven) of the Thirty-three Gods; name of the second heavenly abode; of which Sakka is the king.

ดิรัจฉาน, กำเนิด

ดู ดิรัจฉานโยนิ

ดุสิต

the realm of delight; the lightful realm; the heaven of the satisfied gods; name of the fourth heavenly abode, of which Santusita is the king.

เด็กวัด

ดู ศิษย์วัด.

เดียรถีย์

an adherent of another religion; heretical teacher.อา-โอ


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย