พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์

พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)


งานมงคล

auspicious ceremony; festive occasion.

งานวัด

temple fair.

งานศพ

funeral; obsequies; cremation ceremony.

งานสมรส

wedding; marriage ceremony.

งานอวมงคล

funeral; rites for the dead; funeral occasion; memorial service; inauspicious occasion.


อา-โอ


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย