พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์

พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

หมวด ฐ

ฐาน

pedestal (as of a Buddha image).

ฐานานุกรม

the ecclesiastical order of retinue; assistants or staff members; entourage.

ฐานานุศักดิ์

the authority based on one’s rank or dignity.

ฐิติ

duration; static moment; the moment of standing.อา-โอ


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย