พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์

พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

หมวด ฤ

ฤทธิ์

ดู อิทธิ.

ฤษี

an ascetic; sage; seer.อา-โอ


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย