พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์

พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

หมวด ห

หงสบาท

crimson.

หนังสือสุทธิ

identity card; identification papers.

หน้าบัน

gable; pediment.

หอฉัน

refectory.

หอไตร

monastery library; Scripture Library; library of sacred writings.

หอระฆัง

belfry; bell-tower.

หอสวดมนต์

chanting hall; hall for daily meeting and chanting.

หทัยวัตถุ

heart-base; mind-base; the heart; the physical base of mental life.

หลุดพ้น, ความ

ดู วิมุตติ.

หสิตุปปาทจิต

smile-producing consciousness.

หัตถบาส

the distance within a hand’s reach.

หิริ

moral shame.

หีนยาน

the Lesser Vehicle; the Smaller Vehicle; the Southern School of Buddhism; Theravada.

เหตุ

a cause; causal condition; root-cause.

ไหว้

v. to salute with joined palms.อา-โอ


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย