พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์

พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)


ขณะจิต

a thought-moment.

ขณิกสมาธิ

momentary concentration.

ขณิกาปีติ

momentary joy; instantaneous joy.

ขมา

patience; tolerance; pardon.

ขมา, การขอ

asking for pardon.

ของขลัง

something said to have magic power; magic object; amulet; talisman; charm; fetish.

ขัดสมาธิ

to sit (flat on the haunches) cross-legged.

ขันติ

patience; forbearance; tolerance; endurance.

ขันธ์

aggregate; category.

ขันธ์ห้า

 ดู เบญจขันธ์

ข้างขึ้น

the waxing moon.

ข้างแรม

the waning moon.

ขาทนียะ

hard or solid good.

ขีณาสพ

an Arahant; the canker-free one; one whose mind is free from mental obsessions.

ขุททกนิกาย

“Smaller Collection”; the “Minor Anthologies of the Pali Cannon”; name of the fifth of the five main divisions of the Sutta Pitaka.

ขุททกปาฐะ

“Shorter Texts”; the “Text of Small Passages”; name of the first division of the Khuddaka Nikaya.

ขุททกาปีติ

slight sense of interest; lesser thrill.

เข้าพรรษา

ดู วันเข้าพรรษา. 

เขี้ยวแก้ว

ดู ทาฐธาตุ.
อา-โอ


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย